Geel: Jong en oud blijft er

Speerpunten

 • Voldoende, betaalbare en flexibele kinderopvang. Uitbreiding naschoolse opvang in het centrum, maar ook in de andere parochies.
 • Bijzondere aandacht voor verkeersveiligheid, met name in de buurt van onze scholen. Respect voor de zwakke weggebruikers (kinderen, ouderen, fietsers, voetgangers, andersvaliden)
 • Geel promoten als studentenstad. Meer toegangelijke faciliteiten voor de jongeren in Geel.
 • Medioren en Senioren betrekken bij het actief maatschappelijk leven. Verder uitbouwen van een dienstencentrum voor senioren, met aandacht voor alle parochies.
 • Aandacht voor sport en recreatie en met name voor sportfaciliteiten en mogelijkheden voor senioren en andersvaliden. Multidisciplinair beleid gericht op verenigingen en op burgers

Ruimte voor gezinnen

Het gezin is voor de N-VA een van de hoekstenen van onze maatschappij. De leden ervan wonen en leven in de stad, verdienen er vaak hun brood, lopen er school en genieten er van welverdiende ontspanning. Vandaar dat het aan de steden is om een kwaliteitsvol gezinsleven te bevorderen.

 • Er is nood aan voldoende, betaalbare en flexibele kinderopvang. Waar mogelijk geeft de stad geeft bij de toewijzing van plaatsen in de kinderopvang, zowel voorschoolse als buitenschoolse, voorrang aan tweeverdieners, alleenstaande werkende ouders en werkzoekenden die een arbeidsmarktgerichte opleiding volgen.
 • De stad voorziet bij stedelijke evenementen ook een gezinsvriendelijke activiteit: een springkasteel, een optreden van de lokale kinderdansclub, animatie, …
 • Het woonbeleid dient oog te hebben voor gezinnen. Een evenwichtige sociale mix van jonge en oudere gezinnen met of zonder kinderen zorgt voor een gezond sociaal weefsel dat bijdraagt tot een positieve dynamiek in de buurt en de stad. Het lokaal woonbeleid zorgt voor de nodige randvoorwaarden en stimulansen om tot die sociale mix te komen.
 • Er is meer verscheidenheid nodig in het woningbestand als antwoord op de specifieke woonbehoeften van verschillende bevolkingsgroepen. We zoeken en promoten innovatieve woonvormen.
 • De stad heeft voldoende aandacht voor speelpleinen en zachte recreatie in haar ruimtelijke uitvoeringsplannen en streeft naar een veilige en leefbare omgeving en houdt rekening met de noden van gezinnen bij het (her)aanleggen van pleinen, straten en schoolomgevingen.

Ruimte voor jongeren

De N-VA vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren in onze maatschappij ook volop de kans krijgen om kind en jongere te zijn. Zij moeten de tijd en ruimte krijgen om op te groeien en mogen daarbij gerust fouten maken. Opgroeien tot volwaardige burgers gaat met vallen en opstaan. Dit neemt niet weg dat ook jongeren gaandeweg op hun fouten moeten aangesproken worden en hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

 • Geel moet zich profileren als een studentvriendelijke stad. Ze moet garant staan voor een betere verwelkoming en begeleiding, onder meer door het inrichten en ondersteunen van studentenevenementen en -initiatieven. Een studentenwelkom bij aanvang van het nieuwe academiejaar lijkt ons een goed begin.
 • De stad dient werk te maken van de vernieuwing en opwaardering van Jeugddienst De Boogaard. Concreet opteren wij voor een betere samenwerking tussen het jeugdhuis en de stad, en een betere besteding van het gemeenschapsgeld. Dit zou de place to be moeten worden voor de Geelse jeugd.
 • De jeugddienst moet meer aanspreekbaar zijn voor elke Geelse jongere.
 • De N-VA vindt het belangrijk dat er tussen jongere en politie een extra niveau wordt gecreëerd dat de klemtoon legt op preventie en denkt hiervoor concreet aan straathoekwerkers. Een jonge persoon met een gepaste opleiding kan jongeren op een laagdrempelige en niet offensieve manier benaderen.
 • Geel heeft een grote rijkdom aan natuurgebieden en bossen. Naar ouders met jonge kinderen worden er echter te weinig initiatieven genomen. Kinderen moeten zoveel mogelijk kunnen spelen en ravotten in onze bosrijke omgeving. Om de aantrekkelijkheid te verhogen denkt de N‐VA in de eerste plaats de inplanting van natuureigen huisjes, speeltuigen en zelfs een uitkijktoren.

Ruimte voor senioren

Senioren zijn een groeiende groep binnen onze samenleving. De N-VA wil senioren actief laten deelnemen aan het maatschappelijk leven. Hun inbreng is waardevol. Specifieke thema’s die senioren aanbelangen moeten in het stedelijk beleid aan bod komen, van openbaar vervoer tot cultuur en ontspanning. De stad moet mee zorgen voor aangepaste huisvesting en toegankelijke dienstverlening. De Geelse senioren hebben het recht om op een menswaardige manier oud te worden in hun eigen huis en in hun eigen stad.

 • De lokale dienstencentra moeten fungeren als vaste ontmoetingsplaats met een veelzijdig aanbod aan vormingen en dienstverlening, zoals bijvoorbeeld een zitdag van de sociale dienst en een sociaal restaurant.
 • Er is nood aan een centrum voor dagverzorging waar ouderen overdag opgevangen kunnen worden, dit als aanvulling op de mantelzorg. De meest geëngageerde mantelzorger kan zijn taak maar volhouden als professionelen af en toe bijspringen. Naast zorg, maaltijden en opvang is er ook een aanbod aan revaliderings- en ontspanningsmogelijkheden.
 • De stad moet alternatieve informatiekanalen voorzien waarlangs ouderen snel relevante informatie kunnen verkrijgen: het stedelijk infoblad, de website, een buurtloket, een persoonlijke brief,…
 • Vrijwilligerswerk voor maar ook door senioren dient gestimuleerd te worden. Zo kan een team van oudere vrijwilligers zich inzetten op een basisschool voor het assisteren bij uitstappen.
 • Administratieve problemen bij de bouw van ‘kangoeroewoningen’ dienen beperkt te worden.
 • In de Geelse rusthuizen dienen voldoende plaatsen voor kortverblijf, dagopvang en nachtopvang voorzien te worden.
 • Aan de hand van een knelpuntenwandeling kunnen de senioren aan de bevoegde stedelijke instanties onveilige situaties kenbaar maken, knelpunten identificeren maar ook eventuele oplossingen aanbrengen. Zijn er voldoende rustbanken? Ligt het voetpad er wel veilig genoeg bij?

Kenniscentrum Geel

Voor de N-VA hebben steden een belangrijke lokale coördinatieopdracht voor onderwijs en vorming. Kwaliteitsvol en bereikbaar onderwijs staat hier centraal. Dat betekent: onderwijsgeld voor onderwijs en minder voor begeleidende structuren. Daarnaast vervult de stad als inrichtende macht en dus aanbieder van onderwijs een belangrijke rol. Ook het uittekenen van een flankerend onderwijsbeleid is voor het lokale bestuursniveau een belangrijke opdracht. De stad neemt hierbij best een sector- en netoverschrijdende regie op.

 • De N-VA gaat voor een onderwijsraad en onderwijsregisseur om onderwijsmateries in steden en gemeenten te coördineren. Op die manier wordt ook netoverschrijdende samenwerking makkelijker. De onderwijsregisseur is de voorzitter van de onderwijsraad en deze laatste kan ook de onderwijsschepen zijn.
 • De N-VA wil dat de stad haar rol als lokale onderwijsregisseur optimaal invult door een lokaal flankerend onderwijsbeleid te voeren. In dat kader werkt ze constructief samen met andere lokale actoren zoals andere scholen en onderwijsverstrekkers, ouders, politiediensten, sociale diensten en huisartsen, kinderopvang, gemeentelijke diensten, horeca, gemeentediensten, enz.
 • De stad stimuleert kleuterparticipatie, waarbij gericht wordt op taal en leervaardigheden die kinderen zullen helpen succesvol te starten in het lager onderwijs. Ouders worden hier ook actief bij betrokken, want ook voor hen is kennis van de Nederlandse taal belangrijk voor het slagen van hun kinderen.
 • De N-VA pleit voor een diepgaande samenwerking tussen de bedrijfswereld, het stadsbestuur en de hogescholen. Door het organiseren van jobbeurzen en het aanbieden van stageplaatsen kunnen gekwalificeerde mensen makkelijker een weg vinden naar de lokale bedrijfswereld. Voor studierichtingen die gelieerd zijn aan knelpuntberoepen, kan Geel in de toekomst een belangrijke promotionele rol spelen, over de regionale grenzen heen.
 • De N-VA wil actief meewerken aan de uitbouw van het Wetenschapspark Kempen - Geel. De KHK — nu de Tomas More hogeschool — speelt een cruciale rol bij de verankering van kennis en expertise. Zo willen een duurzame ontwikkeling van de Kempen verder stimuleren.
 • De stad moedigt levenslang leren aan in samenwerking met de Centra voor Volwassenenonderwijs, met bijzondere aandacht voor beroepsgerichte opleidingen en lessen Nederlands.

Sport voor jong en oud

Levenslang sporten bevordert de gezondheid, maar leidt ook tot sociale verankering. De N-VA pleit dan ook voor een echt ‘Sport Voor Allen’-beleid. Geel moet ook een regierol innemen om in het kader van het Vlaamse sportbeleid zoveel mogelijk mensen te stimuleren, te activeren en te begeleiden tot een kwaliteitsvolle, duurzame sportbeoefening. Daarbij moet zowel aandacht gaan naar geëngageerde sporters, als naar niet-sporters en sportkansarmen, en wel van alle leeftijden. Dit moet bijdragen tot het behalen van een ambitieuze fitheidsnorm.

 • De N-VA wil dat Geel op een innovatieve en creatieve manier gerichte sportpromotie voert, zodat iedere bewoner op de hoogte is van het belang en de mogelijkheden van sport. Deze initiatieven worden in overleg met de sportraad op touw gezet, zodat ook de partners in het veld hierbij betrokken worden. Zo creëert men een draagvlak binnen de stad. De talrijke dure prestigieuze organisaties zouden hiervoor beter moeten gebruikt worden.
 • Om sportverenigingen te stimuleren maximaal in te zetten op kwaliteit, is de N-VA voorstander van een doordacht subsidiereglement op basis van kwaliteitscriteria zoals gediplomeerde trainers, aantal jeugdspelers, enz.
 • De N-VA wil dat de Gelenaren altijd een geactualiseerd overzicht van het lokale sportaanbod kunnen raadplegen. Met een interactief communicatieforum kan men dan inspelen op de vragen en de behoefte naar sport van de eigen inwoners en eventuele lacunes wegwerken.
 • Met een doordacht doelgroepenbeleid wil de N-VA drempels tot sportparticipatie detecteren en wegwerken. Gerichte informatiecampagnes en activiteiten naar doelgroepen kunnen twijfelaars over de streep trekken en hen uit hun isolement halen.
 • De stad dient een doordacht en planmatig sportinfrastructuurbeleid te voeren, waarbij men aandacht heeft voor het ondersteunen, ontwikkelen en onderhouden van de sportfaciliteiten in de eigen stad, zodat elke inwoner in de directe omgeving gebruik kan maken van zowel in- als outdoorinfrastructuur.