Over N-VA Geel

Onze waarden

Onze waarden vloeien voort uit onze cultuur, eigenheid en geschiedenis. Ze worden niet beïnvloed door vakbonden of ziekenfondsen. Hierbij een niet-exhaustieve opsomming:

 • respect voor iedereen / voor elkaars mening
 • sociaal engagement
 • gelijkwaardigheid
 • mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling
 • integriteit
 • socio-economische vooruitgang maar steeds met respect voor de natuur en de leefomgeving
 • constructieve houding

Deze waarden zijn gestoeld op:

 • rechtlijnigheid  & doorzettingsvermogen
 • het bewaken en bevorderen van onze Vlaamse socio-culturele eigenheid en taal
 • verantwoordelijkheid
 • een rationeel evenwicht tussen rechten & plichten

Onze Missie

 • N-VA Geel stelt de mens centraal in een kwaliteits- en respectvolle samenleving waarin duurzaam ondernemen wordt gestimuleerd.
 • Zij is een gezinsvriendelijke partij die ijvert voor maximale ontplooiingskansen voor iedereen op de meest verschillende domeinen  zoals sport, samenleven, studeren, cultuur, etc.
 • N-VA Geel streeft een rationeel beleid na dat ruimte moet bieden voor structurele verbeteringen op vlak van veiligheid, mobiliteit, ecologisch beleid, efficiënt werken, financiën, integratie, etc.  Tegelijkertijd streeft N-VA naar een maximale participatie van de allerzwaksten uit onze maatschappij.
 • Voor N-VA Geel zijn communicatie en participatie van alle geledingen van de maatschappij primordiaal in haar sterk preventief geïnspireerd beleid. In haar beslissingsbevoegdheid  streeft  zij naar kwaliteitsvolle oplossingen met een minimale negatieve impact voor de individuele burger. Zij wil hiervoor de samenwerking tussen onderwijs, beleid en industrie aanmoedigen waarbij win/win-situaties  worden nagestreefd, en dit alles in nauw overleg met andere constructieve partijen.

N-VA en de pers 

 • N-VA Geel verwoordt haar collectieve standpunten via de pers op een rationele en constructieve manier, d.w.z. goed doordacht en onderbouwd. Standpunten worden maximaal  getoetst op hun inhoudelijke waarde en haalbaarheid en bevatten, indien mogelijk, steeds een positief alternatief.
 • N-VA Geel engageert zich om geen onnodige perspolemieken te ontketenen maar enkel om gefundeerde weerwoorden te vragen indien de situatie dit vereist.