Geel: Een aangename, sociale en veilige stad

Speerpunten

 • Zorg voor elke Gelenaar, gebaseerd op rechten en plichten. Werkelijke aandacht voor al wie een steun in de rug nodig heeft, maar bestrijding van sociale fraude
 • Eerlijk sociaal woonbeleid uitbouwen, voorang voor wie al in Geel woon(t)de.
 • Herbekijken van het parkeerbeleid en uitdenken van een duurzaam mobiliteitsplan met een langetermijnvisie voor een bereikbare en leefbare stad
 • Maximale aandacht voor het veiligheidsgevoel. Streng en consequent optreden o.m. door GAS boetes, door snelle en efficiente politie-interventies, herwaarderen BIN's.
 • Sociaal contact via wijkagent en samenwerking met andere gemeentediensten (jeugd, ocmw,...)
 • Kwalitatief verderzetten van de inburgeringsprojecten met coaches voor maximale integratie door Nederlands te leren.

Een inclusief sociaal beleid

Voor de N-VA is een lokaal sociaal beleid allereerst een geïntegreerd beleid. De schotten tussen de stad en het OCMW verdwijnen best zo veel mogelijk. Ook samenwerking met andere welzijnsactoren is sowieso noodzakelijk. Een efficiënt en transparant sociaal beleid wijst burgers op hun individuele verantwoordelijkheid en waakt over het evenwicht tussen rechten en plichten. Voor de N-VA is sociale insluiting het doel. Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. De N-VA wil een inclusief beleid. Aandacht voor de specifieke noden van wie het in onze samenleving moeilijk heeft, is een vast gegeven in elk onderdeel van het lokale beleid.

OCMW

 • De N-VA stuurt competente vertegenwoordigers naar de OCMW-raad die actief meedenken over en werken aan een sociaal beleid.
 • De stad en het OCMW dienen maximaal samen te werken. Het Sociaal Huis is de spil in het lokale sociale beleid en heeft een informatiefunctie, loketfunctie en doorverwijsfunctie.
 • De stad en het OCMW werken een gezamenlijk communicatiebeleid uit over het sociale aanbod van en in de stad. Informatie hierover wordt zo breed mogelijk en via verschillende kanalen verspreid: infobrochures, affiches, de stedelijke website, persoonlijk contact tussen de stedelijke administratie en de burgers. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar nieuwe inwoners.
 • Het engagement van vrijwilligers moet naar waarde worden geschat. De stad werkt in dit kader intensief samen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk.
 • De stad en het OCMW responsabiliseren hun burgers: geen enkele vorm van fraude is aanvaardbaar. Uitgeschreven processen en procedures sluiten mogelijke achterpoortjes en maken dat de spelregels duidelijk vastliggen voor iedereen.
 • Geel en het OCMW hebben in hun beleid aandacht voor preventie via voorlichting en begeleiding, maar ook voor het aanpakken van wantoestanden via controle, opsporing en zo nodig sanctionering. Het niet nakomen van afspraken blijft niet zonder gevolgen.
 • De stad zet fors in op de activering van leefloontrekkers en werklozen. Het krijgen van een leefloon wordt binnen de wettelijke grenzen gekoppeld aan een individueel begeleidingstraject. De werkbereidheid en het actief zoeken naar werk worden continu opgevolgd.

Gezondheidszorg

 • Het LO(kaal)G(ezondheids)O(verleg) blijft het ideale samenwerkingsplatform voor zorgverstrekkers, gemeenten, OCMW’s en welzijnszorgverenigingen. Het LOGO ondersteunt en coördineert de gezondheidsacties in de stad en bevordert samenwerking met de andere gemeenten uit de regio.
 • Geel schakelt zich verder in in het preventiebeleid van de Vlaamse Gemeenschap voor het realiseren van de zes Vlaamse gezondheidsdoelstellingen, dit in blijvende samenwerking met het LOGO.
 • De bevoegdheden gezondheid, welzijn en sociale zaken zijn ondergebracht bij één en dezelfde schepen.
 • Het lokale gezondheidsbeleid wordt blijvend toegewezen aan één ambtenaar. Het ambtenarenapparaat moet niet worden uitgebreid Het LOGO biedt immers voldoende expertise en logistieke ondersteuning.
 • De stad vergemakkelijkt de inplanting van een huisartsenwachtpost om de continuïteit van zorgen te verzekeren ondanks het dalend aantal huisartsen.
 • De N-VA ondersteunt de verdere uitbreiding van het regionaal ziekenhuis met hoogkwalitatieve en hoogtechnologische diensten op basis van objectieve criteria en los van verzuilde belangen en dus pluralistisch.

Een integraal en inclusief beleid

 • Personen met een handicap vragen niet om een ‘apart’ beleid. De N-VA kiest daarom voor een inclusief beleid, waarbij aandacht voor de specifieke noden van burgers met een handicap een evidentie is binnen elk beleidsdomein. Concreet wil dit zeggen dat er in elk onderdeel van het stedelijke beleid aandacht is voor personen met een handicap.
 • De N-VA pleit voor de invoering van een rolstoeltoets. Die moet ervoor zorgen dat rolstoelgebruikers zich te allen tijde op een veilige manier kunnen verplaatsen. Voldoende brede voetpaden in het centrum van de stad zijn wenselijk, net als brede fietspaden waar het mogelijk is.
 • De stad en het OCMW waken erover dat iedereen toegang krijgt tot het recht op een menswaardig leven. Mensen in armoede moeten volwaardig kunnen participeren aan cultuur, sport en jeugdactiviteiten. Lokale besturen ondernemen hiervoor actie gericht op sociale insluiting, zonder echter te stigmatiseren.
 • De stad stimuleert in overleg met cultuur-, sport- en jeugdverenigingen de participatie van kansengroepen aan het socio-culturele leven in de stad. Acties gericht op sociale integratie krijgen de nodige ondersteuning.

Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen

De N-VA wil het woonbeleid voeren dat de stad nodig heeft. Een lokaal woonbeleid dat oog heeft voor de lokale woonbehoeften en -omstandigheden maakt betaalbaar wonen mogelijk, ook in eigen streek. De groeiende vergrijzing, individualisering en gezinsverdunning hebben een grote impact op de draagkracht van gezinnen en de manier van wonen. De N-VA zet blijvend in op het verwerven van eigen woningen als verzekering voor de toekomst. Een eigen woning bezitten vergroot ook het verantwoordelijkheidsgevoel voor de eigen directe woonomgeving.

 • We passen ‘Wonen in eigen streek’ uit het grond- en pandendecreet consequent toe. Mensen die een voldoende band hebben met de stad, kunnen zo een woning of bouwgrond in de regio kopen.
 • De N-VA wenst de extra belasting op braakliggende bouwgrond te herzien. Ook leegstand van gebouwen wordt aangepakt.
 • Meer verscheidenheid in het woningbestand moet het antwoord bieden op de specifieke woonbehoeften van starters, éénpersoonsgezinnen en senioren. We zoeken en promoten innovatieve woontypologieën (starters-, kangoeroe-, lancelotwoningen,…) en manieren om levenslang wonen betaalbaar, kwaliteitsvol en voor ouderen fysiek passend mogelijk te maken.
 • Het stadsbestuur levert stedenbouwkundige vergunningen tijdig en zo snel mogelijk af en informeert toekomstige kopers grondig over de verschillende aspecten van hun pand of bouwgrond. De stad zorgt ervoor dat infrastructuurwerken waar zij voor instaat tijdig en kwaliteitsvol verlopen. Goede samenwerking met alle betrokkenen is uiteraard noodzakelijk.
 • Woningkwaliteit moet gewaarborgd en waar mogelijk verbeterd worden. Zowel bij renovaties als nieuwbouw staan kwaliteitsvolle woningen met oog voor duurzaamheid en energie-efficiëntie voorop.
 • De verschillende premiestelsels van de lokale overheden en het Vlaams Gewest worden op elkaar afgestemd. Oversubsidiëring wordt vermeden en overbodige of dubbele subsidies afgeschaft.
 • Door te investeren in de woonomgeving en kernversterking maken we werk van een fiere stadskern, aangename wijken en gezellige buurten. Investeringen in het openbaar domein, de juiste voorzieningen en een (verkeers)veilige en kindvriendelijke woonomgeving zorgen voor een aantrekkelijke buitenruimte en veilige, leefbare buurten waar inwoners trots op zijn.
 • Wijkoverlast en vandalisme worden actief bestreden. Verschillende instrumenten kunnen worden ingezet: van opvoedingsondersteuning, welzijnswerk tot straatverbod. Ook de wijkagenten hebben een belangrijke rol. Zij zijn heel aanwezig en hebben een goede kennis van het reilen en zeilen binnen de wijk.
 • De N-VA wil meer inzetten op koopwoningen en kavels. Investeren in een eigen woning blijft de verstandigste verzekering voor de toekomst; het bezitten van een eigen woning is immers de belangrijkste drempel tegen armoede.
 • Creatieve oplossingen dragen bij tot een meer gedifferentieerd woningaanbod. Zo zetten we niet alleen in op afgewerkte woningen, maar ook op nog af te werken woningen waarbij het stadsbestuur de nodige ondersteuning van een architect kan voorzien.
 • Het stadsbestuur heeft specifieke aandacht voor het sociaal woonaanbod in Geel.

Aandacht voor voetgangers en fietsers

Fietsers en voetgangers opnieuw hun plaats geven is voor N-VA een van de prioriteiten voor de komende bestuursperiode. De veiligheid van de zwakke weggebruiker wordt optimaal beschermd.

 • De N-VA wil de centrumstraatjes opwaarderen naar volwaardige fiets –en wandelpaden. Aan alle gevaarlijke oversteekplaatsen, en zeker aan de scholen, dient voldoende verlichting voorzien te worden. Lichthinder moet evenwel vermeden worden.
 • De N-VA pleit voor een vergroening van de Geelse centrumstraten en het marktplein. Daarnaast is de N-VA voorstander van meer groene pleintjes en zitbanken in het stadscentrum.
 • De N-VA ijvert voor een fiets –en voetgangerstunnel ter vervanging van de oversteekplaats ring naar de Thomas More hogeschool.
 • Een oplijsting van de gevaarlijkste punten (met name in de buurt van scholen) is noodzakelijk. Vervolgens kan, in functie van de prioriteit, een plan van aanpak worden opgesteld om deze ‘zwarte punten’ weg te werken. Een permanente evaluatie van deze ‘zwarte punten’ blijft evenwel noodzakelijk.

Openbare orde en veiligheid

Voor de N-VA moet de politie zich op haar kerntaken kunnen concentreren: de snelle en efficiënte bestrijding van de criminaliteit en overlast en de handhaving van de openbare orde. Bijkomende capaciteit wil de N-VA bij voorkeur aanwenden voor een versterking van de wijkwerking. De politie moet zichtbaar en aanspreekbaar zijn: ‘blauw meer op straat’. Bij de uitvoering van haar kerntaken zoekt de politie naar partnerschappen, ook met inwoners. Veiligheid is immers een collectieve verantwoordelijkheid. Daarnaast wil de N-VA blijven investeren in een goed uitgeruste en efficiënte brandweer, dit met een gezonde mix van beroepspersoneel en vrijwilligers zodat steeds een optimale uitruktijd kan gegarandeerd worden.

 • De wijkagent is zichtbaar en aanspreekbaar voor de inwoners. Een goede wijkwerking heeft een zeer ontradend effect op overlast. De N-VA wil ook de mogelijkheid onderzoeken van vaste contactmomenten met de wijkagent per wijk.
 • N-VA is voorstander van buurinformatienetwerken (BIN’s) en wenst deze verder uit te bouwen. Zo kunnen ook de inwoners als actieve veiligheidsactor hun verantwoordelijkheid opnemen.
 • De mogelijkheden van Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) moeten maximaal aangewend worden om overlast krachtdadig aan te pakken.
 • Wijkagenten, sociale diensten, de diversiteitsambtenaar, de gemeenschapswachten, sociale wijkwerkers, vertegenwoordigers van BIN’s en de GAS-ambtenaar dienen in nauw overleg met elkaar te staan.
 • Het nieuwe veiligheidscentrum moet uitgebouwd worden tot een open en bereikbaar instituut voor preventie, sensibilisering en veiligheids- en EHBO-vorming voor inwoners en bedrijven. Door de aanwezigheid van brandweer, politie en Rode Kruis op één locatie kan er door kruisbestuiving een veelheid van preventievorming en sensibilisering opgezet worden, o.a. via educatieve rondleidingen, opendeurdagen, lezingen en workshops.

Buurtwerking en verenigingsleven

Als dé gemeenschapspartij van Vlaanderen zet de N-VA sterk in op het sociaal weefsel. Zo willen we van de stad ook een gemeenschap maken. Geel telt meer dan 200 verenigingen die schitterend werk leveren en perfect zelfstandig functioneren. Het komt er voor de stad op aan deze verenigingen maximaal te ondersteunen en te stimuleren. Een bloeiend verenigingsleven is immers van cruciaal belang voor onze levenskwaliteit en ons sociaal weefsel.

 • De stad stimuleert en ondersteunt wijk-, buurt- en straatfeesten. De wijkwerking gebeurt tot op ‘straatniveau’.
 • Het verenigingsleven wordt ondersteund met infrastructuur, logistieke steun, informatiedoorstroming via stedelijke kanalen, een gepaste subsidiëring, gratis advies inzake administratieve verplichtingen, …
 • De activiteiten van de verschillende verenigingen krijgen een prominente plaats in het stedelijk informatieblad en op de website. De spelregels zijn voor alle verenigingen dezelfde op basis van een aantal duidelijke reglementen. Erkenningsaanvragen, het huren van lokalen, subsidieaanvragen, het uitlenen van materiaal, … kunnen allemaal gemeld worden via het digitale loket op de website.
 • Samenwerking met en sponsoring van Geelse verenigingen door de gemeente dient te gebeuren op basis van objectieve en transparante criteria en rekening houdend met hun maatschappelijk belang. Belangenvermenging dient kost wat kost vermeden te worden.

Integratie: rechten en plichten

De N-VA pleit voor een inclusief lokaal integratiebeleid waarbij er intensief wordt samengewerkt tussen alle diensten die betrokken zijn bij dit beleid (zowel gemeentediensten, politie, OCMW, de opvanginitiatieven als de federale diensten en de parketten). Op lokaal niveau wordt de toepassing van het migratiebeleid opgevolgd en waar mogelijk worden passende maatregelen genomen om aanzuigeffecten te vermijden en illegaliteit tegen te gaan.

 • De N-VA zal erop toezien dat OCMW’s enkel materiële steun (en dus geen financiële steun) toekennen aan asielzoekers die worden opgevangen in de gemeente.
 • Voor de N-VA moet de opvangtijd worden benut om asielzoekers voor te bereiden op een eventuele vrijwillige terugkeer.
 • De stad treedt streng op bij een vermoeden van schijnhuwelijk of schijnpartnerschap. In deze gevallen zal de stad het dossier steeds overmaken voor advies aan het parket en weigert zij het huwelijk te voltrekken of de samenwoonst te registeren tot wanneer er een positief advies volgt van het parket. De wijkagent speelt in deze een cruciale rol.
 • De N-VA is tegen positieve discriminatie, maar neemt wel maatregelen om mensen aan te werven op basis van functiespecifieke competenties en om onnodige drempels voor de tewerkstelling van kansengroepen af te bouwen.
 • De N-VA respecteert het dragen van levensbeschouwelijke symbolen als een individuele keuze. Bij rechtstreeks klantencontact bij openbare dienstverlening wil de N-VA de keuzevrijheid om zichtbare levensbeschouwelijke symbolen te dragen, inperken. Dan staat immers de neutraliteit van de dienstverlening voorop.
 • Meer specifiek is een sterk partnerschap nodig tussen OCMW en onthaalbureau zodat nieuwkomers zo snel als mogelijk Nederlands leren en werk kunnen vinden. Inburgering is een sleutelelement van activering. Met de N-VA zal de toekenning van een leefloon voor Nederlandsonkundige vreemdelingen afhankelijk worden gesteld van het volgen van lessen Nederlands.
 • De N-VA zal prioritair het gebruik van het Nederlands op alle terreinen stimuleren. De N-VA pleit sterk voor het organiseren van taallessen Nederlands voor anderstalige ouders op de school zelf.
 • De jeugd is de toekomst. N-VA zal inzetten op een lokaal partnerschap tussen school, en het verenigingsleven om alle kinderen dezelfde kansen te bieden. Een goede kennis van het Nederlands bij iedereen stimuleren, ieders sociaal netwerk versterken en hen uitdagen om mee te doen aan de samenleving van morgen, zijn de centrale uitgangspunten.