Geel: Een bereikbare stad voor burger en ondernemer

Speerpunten

 • Een onafhankelijk en transparant gemeentelijk beleid, gestoeld op bereikbaarheid, vereenvoudiging en efficientie, met inspraak als uitspraak voor de burger en ondernemer, los van zuilen en belangengroepen.
 • Qua duurzaamheid (energie) dient de stad het juiste voorbeeld te geven.
 • Een ondernemingsvriendelijk klimaat met een fiscaal correct beleid en met aandacht voor een gezonde mix van detailhandel en grote winkelketens en verfraaiing van de winkelzones.
 • Inzetten op samenwerking tussen lokale economie en het onderwijs. Verdere ontplooiing van de KHK (Thomas More) met investeringen in vernieuwend onderzoek.
 • Opstellen en uitvoeren van een evenwichtig financieel plan met een langetermijnsvisie, zodat ondoordachte extra belastingen vermeden kunnen worden.

Eerlijke, duidelijke en verantwoorde keuzes

De N-VA wil een eerlijk, duidelijk en verantwoord beleid, met respect voor ieder individu en ieders mening. Geel heeft nood aan een sterk, autonoom en transparant personeelsbeleid, ten dienste van de Geelse burger en los van zuilen en belangengroepen. Een efficiënt en klantvriendelijk overheidsapparaat vraagt ook een administratieve vereenvoudiging, waardoor dossiers die inwoners rechtstreeks bezighouden sneller kunnen worden behandeld.

N-VA hanteert bij elke beleidskeuze vijf toetsstenen:

 • Tijd voor positieve keuzes.

  Beleid voeren is voor de N-VA in de eerste plaats uitgesproken en gedragen keuzes durven maken. De N-VA wil daarin selectief zijn, en wil gemaakte keuzes consequent doortrekken. De meest populaire keuze is daarbij niet altijd de juiste keuze. De juiste keuze is voor de N-VA een keuze die welvaart en welzijn verenigt en die maximaal het algemeen belang dient, met oog voor de noden van elke burger.

 • Met realiteitszin en oog voor haalbaarheid.

  Plannen maken is dromen van een betere leefomgeving. De N-VA wil mee bouwen aan die leefomgeving, maar wil tegelijk met beide voeten op de grond blijven zodat de gewenste ontwikkelingen ook realiteit kunnen worden. We willen focussen op de uitvoering van de plannen, eerder dan op het maken van de plannen op zich. Vooraf nadenken over de haalbaarheid en alle plannen bespreken met alle betrokken partners is daarbij essentieel.

 • Elke eurocent twee keer omdraaien.

  Ook Geel moet als lokale overheid de tering naar de nering zetten en zijn schulden verder afbouwen. Het verhogen van de belastingen op gezinnen of bedrijven is voor ons geen piste. De N-VA kiest in de plaats daarvan voor slimmere en spaarzame keuzes. Voorgestelde plannen moeten passen binnen een orthodox budgettair beleid. Het bestuursakkoord moet gepaard gaan met een lange termijnanalyse van de financiële mogelijkheden van de stad. Meer dan in het verleden zal er ook een kader moeten worden gecreëerd waarbij ruimte gelaten wordt aan (publiek-)privaat initiatief. De overheid kan niet de ambitie hebben om alles zelf te realiseren.

 • Volgens een objectieve en zakelijke lijn.

  De N-VA wil zich onderscheiden in het politieke landschap door in elke beslissing een zakelijke lijn aan te houden. Eerder dan individuele belangen, moeten objectieve elementen de doorslag geven, met oog voor het algemeen belang en al zijn facetten. Politiek betekent ook “neen” durven zeggen, maar pas nadat alle redelijke oplossingen en compromissen zijn afgewogen. We beoordelen elke beslissing objectief maar kritisch, en we maken abstractie van individuele belangengroepen en de politieke achtergrond ervan.

 • Helder, open en in overleg.

  De N-VA wil investeren in overleg en open communicatie. We praten niet om te praten, maar we praten om oplossingen te vinden. We maken tijd voor overleg met alle betrokken actoren en doen dit zo vroeg mogelijk in de besluitvorming. De N-VA wil knopen doorhakken, open zijn over de gemaakte keuzes en verborgen agenda’s vermijden.

Het stadsbestuur moet volgens de N-VA uitgaan van een vertrouwen in de burger, eerder dan vanuit controle en wantrouwen. Democratie en inspraak zijn voor de N-VA daarom niet beperkt tot een openbaar onderzoek of een infovergadering. Eens een beslissing is genomen, moeten de inwoners echter ook betrokken worden bij de uitvoering ervan. Na inspraak volgt uitspraak.

Een duurzaam milieu- en energiebeleid

De N-VA pleit voor een stedelijk energie- en milieubeleid dat gebaseerd is op duurzaamheid. Duurzaamheid staat voor een efficiënt beleid aan de hand van rationele keuzes in samenwerking met de gemeenschap en voor een duidelijk handhavingsbeleid waar de vervuiler betaalt. De stad stuurt haar gemeenschap niet alleen in de goede richting, ze geeft ook het goede voorbeeld zonder echter te betuttelen. Burgers zijn een belangrijke actor, zowel bij de totstandkoming als bij de uitvoering van duurzaam beleid.

 • De stad moedigt groepsaankopen van energie aan, in samenwerking met de buurgemeenten- en steden en het OCMW.
 • De stad geeft zelf het goede voorbeeld inzake rationeel energie- en watergebruik en energie-efficiëntie: via energiebesparende maatregelen een vermindering van het eigen energieverbruik van 1% per jaar; nieuwe gebouwen zoveel mogelijk met duurzame materialen; energie-efficiëntie hanteren als criterium bij overheidsopdrachten; waterbesparende maatregelen. Sociale woningen beantwoorden aan de strengste isolatiecriteria.
 • De stad werkt samen met lokale milieu- en natuurverenigingen en buurtverenigingen om zo de participatie van de gemeenschap aan het stedelijk milieubeleid te bevorderen.
 • Pesticidegebruik door de stadsdiensten wordt afgebouwd dankzij alternatieve bestrijdingsmethoden bij het onderhoud van de openbare ruimte.
 • Aanleg en behoud van kleine landschapselementen wordt gestimuleerd. Deze natuureilanden fungeren namelijk als corridors voor dieren en planten tussen verschillende natuurgebieden.
 • Regenwater en afvalwater worden gescheiden opvangen. Regenwater wordt zo rechtstreeks gebruikt en waterzuiveringsstations worden niet overbelast.
 • Er wordt proactief actie ondernomen om wateroverlast te beperken, onder meer door onderhoud en modernisering van de rioleringsinfrastructuur en opvang en zuivering van afvalwater.
 • De N-VA pleit voor een containerpark waarbij nagenoeg alle afval afzetbaar is, weliswaar met respect voor het principe van ‘de vervuiler betaalt’. De toegang tot het containerpark moet verbeteren.
 • Problemen met zwerfvuil worden aangepakt via preventiecampagnes, maar ook via een correct handhavingsbeleid, vooral in probleemzones.
 • Er worden sensibiliseringscampagnes opgezet over het belang van sorteren, recycleren en thuis composteren.
 • De stad ondersteunt initiatieven op vlak van dierenwelzijn. Ook het politiereglement besteedt expliciete aandacht aan dierenwelzijn van gedomesticeerde dieren (huis- en weidedieren).
 • Er wordt een jaarlijkse sterilisatieactie opgezet voor zwerf- en huiskatten om de kattenpopulatie enigszins in te dijken.

Een bloeiende lokale economie

De N-VA wil werk maken van een levendig, beter bereikbaar en attractief Geels stadscentrum, waar elke bezoeker en inwoner zijn gading vindt. Hiervoor zijn een bruisende horeca en goed draaiende winkels nodig, in combinatie met een ondernemersvriendelijk stedelijk beleid. De N-VA ziet ondernemers immers als een belangrijk onderdeel van onze lokale gemeenschap, betrokken via inspraak én bij de uitvoering van het beleid.

Geel moet het ondernemerschap meer koesteren, stimuleren en promoten. Een stevig economisch draagvlak vormt een cruciale pijler voor de welvaart en leefbaarheid van onze stad. Dit betekent de nodige aandacht voor het grote bedrijf op een lokaal bedrijventerrein, maar ook voor de kruidenier om de hoek. Via een kernversterking werpen we een dam op tegen leegstand en verloedering van de binnenstad, en tegen de stadsvlucht van de middenklasse en van jonge gezinnen.

Een bereikbare binnenstad

 • De binnenstad dient uiteraard bereikbaar te zijn. De N-VA is voorstander van randparkings, van waaruit regelmatig pendelbusjes vertrekken om bezoekers tegen lage kost naar de binnenstad te brengen
 • De N-VA wil het huidige parkeerbeleid grondig analyseren en daar waar het contractueel mogelijk is aanpassen in functie van de noden van de inwoners en lokale ondernemers. Het parkeerbeleid mag zeker geen afbreuk doen aan de leefbaarheid, bereikbaarheid én verkeersveiligheid. Bijkomend dient het eenrichtingsverkeer in het centrum grondig bestudeerd en geëvalueerd te worden.
 • De N-VA pleit voor een specifieke, gepersonaliseerde bewonerskaart (met korting of parkeerrecht) voor handelaars met een vestiging in Geel. Ook het horecapersoneel, dat onregelmatige uren heeft, verdient hier aandacht aangezien ze met het openbaar vervoer niet meer thuis geraken.
 • Voor leveranciers in de binnenstad moeten specifieke losuren worden ingesteld. De vuilnisophaling in de binnenstad dient verder gestroomlijnd te worden (bv. enkel ’s avonds of ’s nachts).
 • Een tijdige communicatie naar en betrokkenheid van handelaars bij noodzakelijke openbare werken is noodzakelijk.
 • De N-VA is ervan overtuigd dat een gezonde mix tussen winkelstraten en baanwinkels mogelijk is indien er voldoende aandacht is om het assortiment op elkaar af te stemmen. Vooral buurtwinkels krijgen extra ontplooiingskansen van de N-VA, wat ook van belang is om de zelfstandigheid van oudere en minder mobiele inwoners te verzekeren. Hierop kan een doordacht mobiliteitsbeleid en parkeerbeleid afgestemd worden.

Ruimte voor horeca

Het belang van een bloeiende horeca voor de leefbaarheid en toeristische aantrekkingskracht van een stad kan moeilijk worden overschat. Beleidsbeslissingen worden daarom zoveel mogelijk genomen in samenspraak met de horeca-ondernemers zelf. Het lokale bestuur tracht hierbij effectief en duurzaam horeca-ondernemerschap te bevorderen.

Ruimte voor bedrijven

 • Voor de N-VA is het van belang dat bedrijven voldoende ruimte hebben om zich te ontwikkelen. Er mag echter niet kwistig omgesprongen worden met de beperkte beschikbare ruimte. Daarom is het van belang om allereerst na te gaan of het mogelijk is om de benutting van bestaande bedrijventerreinen en brownfields op korte termijn te optimaliseren en saneren.
 • De N-VA vraagt ook dat de planning van nieuwe bedrijventerreinen steeds gebeurt in nauw overleg met de buurtbewoners en geïnteresseerde bedrijven. Een belangrijke vereiste hierbij is dat de locatie van nieuwe terreinen het landelijke karakter van Geel niet aantast.
 • De N-VA pleit ervoor om nieuwe bedrijventerreinen op een zo efficiënt mogelijke manier in te plannen, wat ook mogelijkheden biedt voor een meer rationeel energie- en waterverbruik. Ook de ontsluiting en bereikbaarheid via de weg- en waterwegen en met het openbaar vervoer vormt een belangrijk aandachtspunt.

Transparante regels en fiscaliteit

 • De stad moet een ondernemingsvriendelijk fiscaal beleid voeren, d.w.z. dat zij geen hoge belastingen en retributies mag opleggen aan haar ondernemers waardoor de concurrentiekracht van de ondernemers aangetast wordt, zoals door de compensatoire vergoeding. De N-VA wil alleszins geen nieuwe of verhoogde bedrijfsbelastingen.
 • Er zijn vaak meer dan 100 verschillende lokale belastingen (drijfkracht, reclameborden, wegwijzers,...). De N-VA pleit voor een fiscale vereenvoudiging van de lokale belastingen op bedrijven en middenstandszaken tot één enkele belasting. Dit bevordert de transparantie en vermindert de administratieve rompslomp.
 • De N-VA pleit ervoor om de economische activiteit van bedrijven niet op zich te belasten (dus geen belasting op drijfkracht, los- en laadtoestellen,…), maar om vanuit het principe van ‘de vervuiler betaalt’ de mogelijke grondslag voor een stedelijke belasting op bedrijven te beperken tot gevallen waar ontrading is aangewezen (bv. reclameborden, lichtreclames,…).
 • De snelheid van de procedures voor het verkrijgen van een stedelijke vergunning voor ondernemingen moet worden verhoogd. Nu moeten bedrijven te lang wachten op de nodige toelatingen.