Geel: toerisme, erfgoed en cultuur doorbreken een muur

Speerpunten

 • Bewaren van het landelijk karakter, ondanks de verwachte bevolkingsgroei.
 • Bevorderen van toerisme, behoud van erfgoed (gezinsverpleging)
 • Verdere valorisatie van natuurgebieden zoals onlangs De Zegge.
 • Ondersteuning van het plaatselijk verenigingsleven en lokale cultuurmakers met aandacht voor Vlaamse identiteit, Nederlandse taal en cultuur.
   

Een bruisend cultureel leven

Wat betreft de lokale culturele dynamiek vraagt de N-VA aandacht voor zowel het klassieke georganiseerde culturele verenigingsleven, als voor nieuwe vormen van gemeenschapsinitiatieven, zoals bijvoorbeeld buurt- en straatfeesten die eerder buiten het formele kader tot stand komen. Wij willen hierbij het gemeenschapsvormende effect sterk benadrukken.

 • De N-VA is voorstander van een creatieve benadering van de infrastructuurproblematiek: herbestemming van bestaande gebouwen, clusteren van publieke dienstverlening, infrastructurele samenwerking met (kunst)onderwijs, enz.
 • De N-VA benadrukt het belang van de Vlaamse amateurkunsten (fanfares, harmonieën, lokale pop- en rockgroepen, koren, dansgroepen, amateurtoneel, allerhande creatieve ateliers, enz.) en vraagt dat de stad hiervoor een specifiek ondersteunend en stimulerend beleid ontwikkelt. De samenwerking met het lokale kunstonderwijs en muziekonderwijs is daarbij een bijzonder aandachtspunt.
 • De bibliotheek evolueert voor de N-VA naar een volwaardig lokaal kennis- en informatiecentrum, waar ook laagdrempelige toegang wordt aangeboden tot online informatie. De dienstverlening wordt klantgericht georganiseerd en zorgt voor een optimale toegankelijkheid en deskundige ondersteuning. De bibliotheek wordt dus ook een actieve partner met betrekking tot leesbevordering, informatieverspreiding en cultuurparticipatie, onder meer voor scholen en lokale cultuurorganisaties.

Toeristische troeven beter uitspelen

De N-VA pleit tevens voor een actief engagement van de lokale overheid op het vlak van toerisme en recreatie. Tegelijk moet het duurzaam behoud van het lokale erfgoed - inclusief beheer en restauratie - de kwaliteit, identiteit en herkenbaarheid van de eigen leefomgeving waarborgen. De zorg en het behoud van ons onroerend erfgoed voor de komende generaties is immers een maatschappelijke plicht en een investering in de toeristische aantrekkingskracht van onze regio.

 • De N-VA wil dat de stad prioritair gaat voor de uitbreiding van het bestaande toeristisch product (bv. fietsroutes, wandelroutes, ruiterroutes, eco-vespa-routes…). De stad zet daarbij in op het lokaal ondernemerschap en de professionalisering van de lokale publieke en private sector. Het toeristische aanbod moet zo veel mogelijk zelf bedruipend zijn.
 • De stad dient werk te maken van een toeristische visie op korte en op middellange termijn (2020), rekening houdend met de potentie van de stad (inhoudelijk en financieel) en de vragen en noden van de moderne toerist-recreant. Belangrijke thema’s hierbij zijn: innovatie, creativiteit, originaliteit, toegankelijkheid, duurzaamheid, aanbod voor jongeren, aanbod voor gezinnen met kinderen en senioren, aanbod voor mindervaliden,…
 • Daarnaast moet de stad een actief beleid ontwikkelen met betrekking tot ontsluiting en publiekswerking van het onroerend erfgoed. De N-VA streeft ernaar dat de stad ook een actief beleid voert voor leegstaande monumenten.
 • De N-VA vindt dat de stad de eigen toeristisch-recreatieve troeven sterker moet uitspelen bij de eigen burgers en burgers uit de regio. We denken hierbij aan: de rijke eet- en tafelcultuur, het fietsknooppuntennetwerk, watertoerisme, de erfgoedsites (oorlogsverleden van Geel), de sportfaciliteiten, de pleegzorg,…
 • De N-VA vindt dat de stad in functie van het toeristisch potentieel in op een efficiënt en gastvrij onthaal voor toeristen en recreanten moet inzetten. De stad initieert daarvoor partnerschappen en bouwt deze uit tussen publieke en private actoren (horeca, toeristische attracties, logiesuitbaters, …).