Gemeenteraad 4 maart 2013

Monumentale telescopische zuil op de Markt

Op vraag van gemeenteraadslid Tinne Van Gelder heb ik uitleg gegeven over de stand van zaken i.v.m. de inplanting van het kunstwerk op de Markt.

Het kunstwerk kwam tot stand via een nauwe samenwerking tussen OPZ, stadsbestuur en Vlaamse Bouwmeester. Zij zochten Kris Vleeschouwer aan om het gedachtegoed van het OPZ te verenigen met de openheid van de Gelenaren en het ontwerp van het nieuwe marktplein. Het uitgangspunt was het OPZ en de Markt op een interactieve manier te verbinden. Om dit te realiseren wordt een monumentale telescopische zuil in de ondergrond ingewerkt. De zuil bestaat uit vijf delen die in en uit elkaar kunnen schuiven. De werking van de zuil wordt aangedreven door sensoren in het OPZ die de beweging van patiënten, bezoekers en personeel detecteren. Hoe meer beweging, hoe hoger de zuil uit het plein zal verrijzen: van bijna gelijk met de pleinvloer tot een maximale hoogte van maar liefst 25 meter. Zo zal het uitzicht van het marktplein voor de bezoeker nooit hetzelfde zijn.

De totale kostprijs van dit kunstwerk bedraagt € 187.051. Hiervan wordt € 52.000 via de stadskas gedragen (reeds besteed in de grondwerken van de markt). Het saldo wordt betaald via subsidies van derden. 

De inplanting moet voltrokken zijn in het najaar van 2013. Vanaf dan kan iedere bezoeker van de Markt genieten van dit nieuwe kunstwerk.

Consessie De Halle 

Jeroen Dillen informeerde opnieuw over de consessie van De Halle en het beheer van de vorderingen, (herhaling van zijn schriftelijke vraag van november 2012).

Voor wat betreft de eerste concessiehouder: er is inderdaad werk gemaakt van een poging tot invordering: van een ‘ingebrekestelling’ naar een ‘bewarend beslag op roerende goederen’, tot een ‘uitvoerend beslag’ met aanstelling van een advocaat en een verdere afhandeling  door de rechtbank. Deze zaak wordt zeker opgevolgd om de tegoeden zo mogelijk te recupereren.

We hebben zeker lessen geleerd uit dit voorval voor de nieuwe concessie. De economische draagkracht en solvabiliteit van kandidaten moeten altijd grondig onderzocht worden zonder de wet op de privacy te schenden. Met een brouwerij als nieuwe concessiehouder menen we nu een meer valabele partner te hebben.

schepen Marleen Verboven


Evaluatie infoavond mobiliteit en parkeerbeleid


Hoe een selecte steekproef – het selectiecriterium is het engagement van de Gelenaar om te participeren aan de infovergadering (iedereen kreeg immers de kans) – toch een zekere statistische waarde kan hebben. 

Op de infoavond hoorden we mensen morren: “Hier zijn meer politiekers dan gewone mensen.” Inderdaad, de kans was minstens 10 keer groter. Uiteraard voelen deze ‘politiekers’ zich meer betrokken bij het reilen en zeilen van hun stad. Niet hun aanwezigheid maar wel hun democratische gedragenheid moet hier in vraag gesteld worden. Immers sommige oppositiepartijen – ondanks het feit dat ze minder dan 8% van de Gelenaars vertegenwoordigen – riepen op tot een asymmetrische participatie van hun achterban. Toch ging het op de gemeenteraad voornamelijk over een statistiek …

Voor de geïnteresseerden verwijs ik naar het proefschrift van Jeroen Smits, ‘Selectiebias en zelfselectie in sociaal-wetenschappelijk onderzoek". De gewone cursus statistiek, tijdens mijn geneeskundeopleiding, voldeed helaas niet. 

In wetenschappelijke publicaties is de statistische onderbouw veelal louter instrumenteel om het bekomen resultaat kracht bij te zetten. In Geel is het de wereld op zijn kop en wordt de statistiek een interpretatie voor eigen doel, met name het ondergraven van het streven naar een zo objectief mogelijke, door de Gelenaar gedragen, vertegenwoordiging.

Achteraf in de gemeenteraad – en later in de lokale pers – durfde niemand van de oppositie te zeggen, of te laten zeggen, wat op het puntje van hun tong lag, namelijk, dat een overwicht aan handelaars aanwezig was. Ook die lokale pers maakte in functie van haar advertentiebudget bochtjes. Wie gelooft nu dat handelaars een standpunt zouden innemen tegen de wens van de meerderheid van hun klanten? Hun vertegenwoordiging en hun handel in het centrum zijn immers fundamenteel kernversterkend. Voor beleidsmakers is deze kernversterking cruciaal als instrument tegen verloedering en criminaliteit. Dromen zijn belangrijk maar als beleid moeten we zorgen voor een leefbaar Geel. Daarom heet ons bestuursakkoord dan ook ‘Samen MET Geel’, maar hierover later meer. Dus welke statistiek ook, de aanwezigheid van dit grote aantal handelaars, zorgt onder andere voor een streven naar een kernversterkend stadsideaal, gedragen door de Gelenaars, de handelaars en de bezoekers van Geel. 


Publi-T

Verder stelde men op de gemeenteraad nog vragen over de goedkeuring van de kapitaalverhoging Publi-T. Op de gemeenteraad werd dit punt goedgekeurd, meerderheid tegen minderheid. Volgens de oppositie mogen wij niet speculeren. Hierover zijn we het duidelijk eens; de reden van onze goedkeuring is niet speculatie maar beslissingsverankering van de transportbeheerder Elia. Daarenboven betekent deze verhoging geen extra kost voor onze stadsbegroting. Ook deze kracht van verankering leidt tot een verandering; het opwaarderen van de rol van steden en gemeenten in de strijd met het zuiderse industriële machtsblok GDFrance Suez, zodat ook onze kinderen opnieuw kunnen genieten van betaalbare energie. 

Op de gemeenteraad – maar zeker achteraf in de pers – leek het alsof het College van Burgemeester en Schepenen nog veel moet leren en veel fouten maakt. Hierbij werd vooral onze coalitiepartner geviseerd en dan nog wel door haar eigen mensen. Als N-VA-schepen vind ik het opmerkelijk dat een lid van de meerderheid vragen stelt bij het handelen van een schepen van zijn eigen partij. Temeer daar deze persoon zelf, 12 jaar aan één stuk door, de mogelijkheid gehad heeft om niet alleen te spreken maar ook echt te VERANDEREN. Blijkbaar was dit allemaal geen probleem toen hij zelf deel uitmaakte van het College van Burgemeester en Schepenen. Wie zei dat de kracht van verandering niet nodig was?  

Schepen Christoph Molderez