PRUP 8 regionale ontsluiting …. Hoe ziet N-VA Geel de zaken…..

Op 12 november 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit
Verkeer St.-Dimpnaplein

De regionale ontsluiting van Geel is een dossier dat al meer dan 15 jaar op de politieke agenda staat.

Er was bijgevolg een nood bij het Geelse N-VA bestuur om hier een standpunt over te vormen na grondige interne bespreking.

In tegenstelling tot recente berichten die laten uitschijnen dat de ontsluiting van de Retieseweg een feit is, wil N-VA Geel hiermee scherp stellen dat dit project nog steeds in een onderzoekfase zit. 

Het N-VA standpunt is tweeledig

Enerzijds moet de mobiliteitssituatie op St Dimphna erkend worden , daarover is iedereen het eens maar liefst op basis van recente metingen, én het probleem van doorgaand zwaar verkeer dient opgelost te worden. Gezien de gewijzigde macro mobiliteits-en economische realiteit moeten we ons echter de vraag durven stellen of de ontsluitingsweg nog wel nodig is , binnen de huidige bovenlokale context, rekening houdende met de bouwkosten voor de Vlaamse overheid.

Met een nieuw onderzoek kan die vraag  beantwoord worden op basis van  recente meetgegevens. Er dient onderzocht te worden in hoeverre de ontsluitingsweg wel of niet bijdraagt tot de verkeersveiligheid op St .Dimphna.

Er dient onderzocht te worden dat en / of veel goedkopere alternatieven , bv. Km-en tonnage-beperkingen , met al dan niet een downgrading  door overheveling van deze gewestweg naar de stad Geel, niet hetzelfde effect kunnen bewerkstelligen.

Anderzijds, indien een nieuw onderzoek op basis van actuele criteria zou besluiten dat een extra ontsluiting alsnog nodig is, dan is er het feit dat er bij de lokale bevolking teveel onzekerheid bestaat dat de gekozen weg, volgens het vorige PRUP8 voorstel dat vernietigd werd door de RVS (Raad Van State), wel de meest efficiënte gelegen plaats was .

Bijgevolg dient er  een nieuw onderzoek te komen op basis van actuele cijfers omdat bijvoorbeeld :

  • De effecten van de N19G (nieuwe verbindingsweg tussen Geel en Kasterlee) in de vorige studie niet werden meegenomen , aangezien er toen nog geen sprake was van de N19G. Verschillende verkeerstromen zijn zich ondertussen aan het verleggen.
  • Dat de vraag dient gesteld te worden of Kievermont nog wel dient ontwikkeld dient te worden als KMO zone, aangezien zijn ligging en er elders nog voldoende KMO –gronden aanwezig zijn (Thomas More), die niet ingevuld geraken. Clustering wordt geprefereerd. De beschikbare ruimten op Kievermont kunnen ingevuld worden als natuur –en/of natuurgebied. Immers werd de  regionale verbinding als verplichting opgelegd om domein Kievermont te kunnen ontwikkelen als KMO zone.
  • Sinds de vorige goedkeuringsronde van PRUP’s zijn er een heel aantal PRUP’s goedgekeurd  die nu bijkomend effect hebben of spoedig gaan hebben op de huidige situatie en die uiteraard nog niet zijn meegenomen in het vorige onderzoek. (o.a. mobiliteit Antwerpseweg door uitbreiding winkelzones, groei Thomas More,  bevolkingsaangroei Geel (>+6000 tegen 2030), verkeerscongestie op rond punt Antwerpseweg,  uitbreiding  bedrijfsterreinen ter hoogte van Thomas More ,…. )
  • De bovenlokale mobiliteit via scheepvaart is onderbenut en ook niet betrokken in het onderzoek.  Aangezien de Vlaamse overheid hier sterk op focust , is dit een belangrijke factor om mee te nemen in het nieuwe onderzoek (baanverkeer vervangen door waterverkeer)
  • Dat de leefbaarheid van de wijken ten noorden van Holven (Gagelstraat,  Dr VandePerrestraat, Ossemeer, Korte Elzenstraat, KSA BERKVEN ,Pand , Binnenblokken..) dient in kaart gebracht te worden omdat de “noordelijke zoekzone” die bij het vernietigde PRUP werd onderzocht enkel onderzocht werd tegen de kanaalzijde en op de locatie van het vorige vernietigde PRUP8 en niet ertussen. Een verder gelegen ontsluiting, op een plaats die veel minder bevolkt is , zou kunnen aansluiten op de N19 G ter hoogte van de  Speenwaverdreef  met  zodat maximaal de aanwezige woonwijken worden ontzien door het nemen van  milderende maatregelen ter bescherming van de Ossemeer
  • Dat geluidshinder richting de kern van HOLVEN en bewoning van naast de ring gelegen (toekomstige) bewoning  moet gemilderd worden , eveneens aangezien er ondertussen al her en der (nieuwe) verkavelingen zijn ontstaan of ingepland op of in de buurt van betrokken tracés (Huttenstraat/Rodekruisstraat/Dr van de Perrestraat)
  • Dat er verstrengde milderende maatregelen (sleuf , hogere en verlengde taluds of geluidsschermen,…) genomen worden indien een nieuw onderzoek de noodzaak van een lokale ontsluitingsweg voor bovenlokaal verkeer zou herbevestigen.
  • Dat er duidelijkheid moet komen over de aansluiting op de bestaande ring (oversteek Dr. Van de Perrestraat)

Tot slot moet afgewogen worden wat kan , rekening houden met de financiële toestand van de Vlaamse overheid , en wat uiteindelijk de toegevoegde waarde is voor de Geelse burger. (lust versus last)

Het voltallige schepencollege van stad Geel heeft daarom de beslissing genomen in zijn schrijven  aan de provincie om het onderzoek terug op te starten , gebruik makende van het nieuwe “decreet complexe projecten” , met de vraag de evaluatie te maken of er wel een nieuwe weg nodig is , en indien ja , dat dat zal gebeuren in ruim overleg met de betrokken bewoners.

 

Bart Vanherck
Voorzitter N-VA Geel

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is