€20.000 voor het 'Project Groene dooradering'

Op 21 december 2020, over deze onderwerpen: Milieu en duurzaamheid, Ruimtelijke ordening

In september 2017 heeft de gemeenteraad van Geel het Beleidsplan Ruimte Geel vastgesteld als nieuwe toekomstvisie voor de stad. Een belangrijk onderdeel van het Beleidsplan Ruimte Geel is het behoud van de groene open ruimte in Geel, zowel in het buitengebied als in de woonkernen. Dit uit zich ook in de opmaak van het beleidskader Open ruimte. Gelijktijdig met dit beleidsplanningsproces wenst Geel in te zetten op de uitvoeringsgerichte uitdieping van het beleidskader ‘Open ruimte’ door de opmaak van een inrichtingsvisie en hieruit voortvloeiend, de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de groene dooradering van Geel.

Minister Zuhal Demir kende op 10 december 2020 dan ook niet onterecht een subsidie van €20.000 toe aan de stad om actief op zoek te gaan naar 'kansenkavels', dit zijn onbebouwde percelen die toegang geven tot het groen dat erachter ligt. Op die manier wordt het vele groen dat onze stad nog kent beter bereikbaar en toegankelijk voor iedereen. We zijn dan ook heel tevreden met de appreciatie vanuit de Vlaamse regering.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is