Beleidsplan Ruimte Geel ontvangt 60.000 euro aan subsidies

Op 21 mei 2019, over deze onderwerpen: dorp in de stad, Ruimtelijke ordening
plannen tekeningenen ruimte

Vandaag ontving de stad Geel uit handen van Vlaams minister Koen Van den Heuvel een subsidie van € 60.000 voor haar Beleidsplan ruimte Geel. Terwijl het op Vlaams niveau nog niet is gelukt om het Beleidsplan ruimte Vlaanderen met de veelbesproken betonstop af te ronden, stelde de gemeenteraad van Geel al op 4 september van 2017 haar nieuwe toekomstvisie vast. Hiermee gaf de stad aan dat ze het verder bouwen in de open ruimte wil stoppen, wil investeren in een veelzijdige stad en in leefbare dorpskernen en dat ze een omslag wil maken naar duurzame vormen van mobiliteit.

 

Pilootproject voor het Beleidsplan ruimte Vlaanderen

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel maakt vandaag, 21 mei, op de Innovatiecampus van de stad Geel de laureaten bekend van de oproep naar pilootprojecten voor de uitvoering van de strategische visie van het Beleidsplan ruimte Vlaanderen (BRV). Geel was de eerste stad in Vlaanderen die hier al vanaf 2014 mee aan de slag is gegaan en die haar visie in 2017 heeft laten vaststellen door de gemeenteraad. Geel ontvangt hiervoor een subsidie van 60.000 euro.

 

Door de minister werd Geel gecomplimenteerd met het eerste beleidsplan ruimte van Vlaanderen. Een plan waarmee Geel duidelijk maakt dat de ambities van het BRV ook in de praktijk kunnen worden waargemaakt als een lokaal bestuur hier achter wil en durft te gaan staan. Geel kreeg daarbij lof voor haar keuze om in het beleidsplan ruimte Geel heel duidelijk te kiezen voor het vrijwaren van de open ruimte en voor het versterken van het bestaande bebouwde gebied. Geel is op dat gebied een echte pionier en een voorbeeld voor andere Vlaamse steden en gemeenten.

 

Extra inzet op communicatie en participatie

Met de toegekende subsidie zal de stad Geel een extra ronde van communicatie en participatie opstarten. Omdat het wetgevende kader voor een beleidsplan ruimte in 2017 nog niet klaar was, moet het plan van Geel immers nog officieel in procedure worden gebracht. De stad ziet dit als kans om nogmaals in gesprek met haar inwoners en ondernemers te gaan over een beter ruimtegebruik en een duurzamere mobiliteit. Ook zal samen met een communicatiebureau worden bekeken hoe de toekomstvisie nog beter

 

Dit jaar zal de bevolking opnieuw opgeroepen worden om hierover mee te denken. De extra communicatie over het beleidsplan ruimte Geel zal na de zomer starten, maar ook nu al kunnen inwoners via het digitale platform www.ideevoorgeel.be/zeggetis hun eigen ideeën geven om Geel beter en leuker te maken. Op het platform kun je ook de ingezonden ideeën bekijken, steunen, reageren of aanvullingen doen.

 

Verder uitwerken van het beleid voor de open ruimte

Naast de communicatie, zal de subsidie ook worden ingezet om het beleid voor de open ruimte uit het Beleidsplan ruimte Geel verder uit te werken. Hiervoor zal het beleidsplan ruimte Geel worden aangevuld met een apart beleidskader voor de open ruimte. Hierin wordt bijvoorbeeld opgenomen hoe de stad Geel wil omgaan met het terugdringen van het gebruik van de open ruimte door functies die hier eigenlijk niet thuis horen en hoe deze open ruimte kan worden beschermd tegen verdere verstedelijkingsdruk.

 

Belangrijke keuzes uit het Beleidsplan ruimte Geel

Een voorbeeld van een aantal belangrijke keuzes uit het beleidsplan ruimte Geel zoals dat in 2017 door de gemeenteraad werd vastgesteld:

  • Het netwerk van open ruimte is concreet afgebakend. Binnen deze open ruimte zal nieuwe bebouwing en verharding zoveel mogelijk worden voorkomen. De keerzijde is dat er volop wordt ingezet op leefbare dorpskernen en op het verdichten en versterken van het stedelijk gebied en van bestaande bedrijventerreinen.
  • Er wordt zowel in de dorpen als in het stedelijk gebied een duidelijke fasering ingevoerd in het aansnijden van nog onbebouwde ruimten. Voorrang wordt gegeven aan de herontwikkeling van bestaande bebouwde en verharde ruimten en aan goed gelegen locaties.
    • In het stedelijke gebied vinden de grootste ontwikkelingen plaats in en rond het stadscentrum en in het westelijke deel van Geel, veel gebieden aan de rand van Geel worden voorlopig bevroren.
    • In de dorpskernen worden voorlopig enkel de reeds bestaande projecten toegelaten, nieuwe ontwikkelingen in binnengebieden worden voorlopig niet toegelaten.
  • Projectontwikkelaars en grondeigenaren moeten voor nieuwe projecten een ‘verantwoordingsnota’ opmaken, waarin ze de kwaliteiten van het project en de relatie met de omgeving goed moeten kunnen motiveren. Deze verantwoordingsnota zal bij vergunningsaanvragen ook mee ter inzage worden gelegd tijdens het openbaar onderzoek, zodat ook de omwonenden en belanghebbenden meer informatie krijgen over de projecten.
  • Hoogbouw in Geel is alleen nog toegestaan op een beperkt aantal locaties in het stedelijke gebied van Geel, moet vergezeld gaan van compensaties voor de gemeenschap en wordt aan duidelijke regels onderworpen die een hoge kwaliteit moeten garanderen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is