N-VA Geel zet actief in op trage wegen

Op 14 oktober 2016, over deze onderwerpen: Trage Wegen
Fietsen

Van bij de opmaak van het bestuursakkoord zet N-VA Geel actief in op de opwaardering van de Geelse trage wegen. Dit punt kwam in ons verkiezingsprogramma dankzij diverse denktanks met de N-VA leden voorafgaand aan de verkiezingen. Vanuit ons verkiezingsprogramma is het dan uiteindelijk in het bestuursakkoord geraakt. Onbekend maar onbemind, maar Geel zit er vol van! Zo ook van de opportuniteiten die trage wegen bieden, zowel voor fietsers als wandelaars. Trage wegen zijn immers vaak goede alternatieven voor drukke wegen.

Onder impuls van onze schepenen Bart Julliams (ruimtelijke ordening) en Pieter Verhesen (mobiliteit) werd een eerste budget vrijgemaakt om een samenwerking op te zetten met de expertise van Regionaal landschap Grote en Kleine Nete (RLGKN). Op vraag van de stad zetten zij een campagne op waar Geelse vrijwilligers konden op intekenen. De bedoeling was om samen één voor één alle gekende trage wegen in kaart te brengen op basis van de Ferrarisatlas en de buurtwegenatlas, maar ook foto’s te nemen van de huidige toestand en voorstellen te doen tot verbeteringen. Immers, een actuele kaart van de huidige toestand is onontbeerlijk voor de opmaak van een gepast beleid.

Het bestuur volgt een bepaald traject: verkennende gesprekken voeren met o.a. RLGKN, fondsen zoeken, een plan van aanpak ontwikkelen, vrijwilligers motiveren, partners zoeken en faciliteren… en beleidsmatige beslissingen nemen na de momenteel nog lopende oefening. Geel werd verdeeld in zones. Oosterlo/Larum en centrum kwamen eerst aan bod en de vrijwilligers werden al eens bijeengeroepen om al hun verzamelde werk te bekijken en bijkomende voorstellen te doen.

Omwille van het succes en enthousiasme van onze Geelse vrijwilligers en onze betrokken schepenen, heeft het beleid ondertussen ook bijkomende middelen vrijgemaakt om ook de rest van Geel te bekijken. Zo zullen we ergens midden 2017 een volledig overzicht van quasi alle Geelse trage wegen hebben. Ook beleidsmatig keerde onze schepen van Ruimtelijke ordening de zaken om. Trage wegen worden als voorwaarde meegenomen bij de opmaak van nieuwe verkavelingen in tegenstelling tot vroeger toen eerst verkaveld werd en nadien een mogelijkheid tot trage weg bekeken werd.

Op basis van deze geactualiseerde info is het dan aan de coalitie om de juiste krijtlijnen te trekken voor verder implementatie. Er dienen ook her en der afspraken gemaakt te worden met aangelanden, boeren, enzovoort om trage wegen te heropenen of te herwaarderen. Vele zijn immers doorheen de tijd in onbruik geraakt, omgeploegd of zelfs onterecht als privé-eigendom geannexeerd, terwijl er nog vele pareltjes van wegeltjes en paadjes zijn die zeer mooie opportuniteiten bieden voor de Geelse fietser.

Onze N-VA-raadsleden Lea Neyens en Benny Eyckmans deden dan ook volop mee als vrijwilliger aan het inventariseren, de plaatsbezoeken en de nabesprekingen samen met RLGKN. Gaandeweg werden bij het tekenen ook verschillende missinglinks (CLB-Kwakkelberg of tegenover Schuttershof) en opportuniteiten zichtbaar. Zo zou een fietstunnel onder de spoorweg ter hoogte van de bocht in de Heistraat en aansluitend op de fiets-o-strade rekening houdende met de komende stadsontwikkeling op de GAVRA-site een unieke mogelijkheid zijn om de vele schoolgaande verkeersstromen aan het station te sturen tijdens de ochtend en avondpiek. De “GAVRA- ontwikkeling” zou zo ook ineens een uitnodigende fietsvriendelijke ontsluiting kunnen bij opnemen in de Ontwikkelingsplannen.

Door het zichtbaar in kaart brengen van de verschillende trage wegen kan ook ingezet worden op het vormen van mogelijke corridors van trage wegen doorheen het centrum en in de deeldorpen. Zeker omdat er ook in Geel nog een deel nieuwe ontwikkelingen te verwachten zijn.

Geelse burgers kunnen immers nog steeds aansluiten bij de komende infosessies en ook effectief mee in het veld gaan inventariseren. Gewoon even aanmelden Bij Hanne Govaers van het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete of via de link http://projecttragewegen.geel.be.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is