N-VA Geel kiest voor investeringen, vernieuwende ideeën, verstevigen sociaal beleid en een bloeiend centrum

00160.jpg

Het stadsbestuur is erin geslaagd om dankzij een strikt financieel beleid van onze schepen Pieter Verhesen, ondersteund door zijn diensten, opnieuw beleidsruimte te creëren zodat voor om en bij de 12 miljoen euro aan investeringen konden goedgekeurd worden tijdens het laatste begrotingsconclaaf. Het stadsbestuur houdt een financiële reserve aan van een kleine 2 miljoen euro om ook in de toekomst te kunnen blijven anticiperen op onvoorziene tegenvallers zonder de schuldgraad sterk te beïnvloeden. Het herstelplan kan door de genomen beslissingen verder worden uitgevoerd.

Wat betekenen die beleidsbeslissingen nu concreet?

 • W3, een Geels initiatief van onze schepen Bart Julliams, gericht op het aan het werk helpen van sociaal zwakkeren, krijgt weer de nodige budgetten. Het initiatief is er in geslaagd om al meer dan 60 mensen aan het werk krijgen, die zonder deze steun hoogst waarschijnlijk in een sociaal vangnet zouden beland zijn. N-VA Geel vindt 'een job hebben' nog steeds de beste bescherming tegen armoede en zet daarom ook volop in op dit initiatief. Nauw aansluitend hierbij is de beslissing om het fietspunt aan het station in Geel te behouden. Pendelaars kunnen van het fietspunt gebruik maken om basisherstellingen aan hun fiets te laten uitvoeren en tegelijk wordt de sociale economie door dit project ondersteund.
 • Het stadsbestuur gaat initiatieven nemen om de contacten tussen onderwijs, ondernemen en industrie verder uit te bouwen. Er wordt, in samenwerking met Thomas More, een innovatief project opgezet om studenten te begeleiden naar het ondernemerschap. We hopen dat er daardoor een forse toename zal zijn van nieuwe en degelijke ondernemingen in onze stad wat op zijn beurt weer een troef is op economisch en sociaal vlak. We zetten ook actief in op de verdere uitrol van een innovatief bedrijventerrein aan Thomas More.
 • Het “Huis van het Kind” is officieel van start gegaan en er wordt onder andere budget voorzien voor het TEJO project dat therapeutische, psychologische ondersteuning biedt aan jongeren tussen 10 en 20 jaar.
 • Het stadsbestuur heeft de principebeslissing genomen om het speelbos en ruimer domein aan te kopen. Dit moet leiden tot een verdere ontwikkeling van het gebied en biedt ook zekerheid aan AKABE de Pioen betreffende mogelijke investeringen in betere lokalen. Op die manier draagt het stadsbestuur ook bij aan de verdere ontwikkeling van dit prachtige initiatief, een jeugdbeweging voor mensen met een beperking verdient een prominente huisvesting in de Barmhartige stede.
 • Onze mandatarissen in het Vast Bureau (OCMW) Pieter Cowé en Benny Eyckmans zetten volop mee in op het vlak van opvang van niet-begeleide minderjarigen (LOI), er wordt een stevige financiële inspanning gedaan; zo werd beslist om een nieuwbouw te zetten. Het huidige gebouw is aan renovatie toe en een nieuw gebouw is de meest kosten-efficiënte oplossing om dit opvanginitiatief verder te behouden. Bovendien biedt de nieuwbouw de mogelijkheid om een aantal extra doorgangswoningen te creëren waar een absolute nood aan is in onze stad. Met het nieuwe Geels model voor buitenschoolse kinderopvang kiezen we voor kwaliteitsvolle opvangmomenten ondersteund door een vrijwilligerswerking. De doorgedreven activatie van mensen in een leefloonsituatie blijft een prioriteit voor het lokaal bestuur. G-care wordt verder uitgerold en verdiept.
 • Onverdoofd slachten wordt niet meer gesubsidieerd vanuit de lokale overheid, zonder echt afbreuk te doen aan de ondersteuning van de diverse geloofsgemeenschappen.
 • In het kader van financiële responsabilisering zullen de scholen meer verantwoordelijk worden voor hun eigen budgetten en infrastructuur. Een goed financieel beheer zal beloond worden, scholen kunnen hiermee 'punten' verwerven, die ze kunnen inzetten in bijkomende projecten. Door het verminderen van uitgaven en kosten, is er ruimte om een coördinerend directeur stedelijk onderwijs aan te stellen.
 • Natuurbeleving en zorg van de natuur wordt verder verankerd in het beleid door een verderzetting van het bijenplan, waarbij het openbaar groen zodanig wordt beheerd dat de bijenpopulatie in Geel alle kansen krijgt. Ook andere vergroeningsinitiatieven worden gelanceerd om aan Geel een aantrekkelijk en groen uiterlijk te geven, onder andere met de opmaak van een bomenplan. Onder impuls van schepen Bart Julliams wordt extra aandacht besteed aan de trage wegen en hiervoor wordt ook in de toekomst budget uitgetrokken om de lopende inventarisatie verder af te werken. Dit zal leiden tot een beter trage wegennet waardoor de wandelende en fietsende Gelenaars via afzonderlijke wegen op een snelle manier Geel kunnen doorkruisen. Bijkomende hondenweides zijn ondertussen in uitbouw.
 • Er worden ook een aantal investeringen gedaan om op korte en lange termijn te werken aan een efficiëntere lokale overheid. In de meerjarenbegroting is het nodige budget opgenomen om vanaf 2020 te starten met de bouw van de nieuwe stedelijke werkplaats. Een investering van meerdere miljoenen euro's die gespreid zal worden over meerdere jaren, maar die ervoor zal zorgen dat de stedelijke diensten kunnen werken in een kwalitatief en eigentijds gebouw. Op korte termijn wordt verder geïnvesteerd in het meer energie-efficiënt maken van de overheidsgebouwen. Geothermie zal als mogelijke oplossing onderzocht worden om de toenemende verwarmingskosten te beperken, en we zetten hiermee ook verder in op een duurzaam Geel en een sterke CO2-reductie. Ook het wagenpark wordt aangepakt en de voertuigen van de stad zullen stelselmatig vervangen worden door voertuigen op CNG waardoor de uitstoot van fijn stof significant gereduceerd wordt. Het takenpakket van de stadsdiensten wordt doorgelicht en geëvalueerd om na te gaan of deze opdrachten tot de kerntaken van een lokale overheid behoren en/of die niet beter extern worden georganiseerd.
 • De afbraak van het oude gebouw op het St-Dimpnaplein, waar nu het DKO is gehuisvest, creëert een unieke kans om nu al de eerste aanbevelingen uit het GRS dorpsgesprek rond St-Dimpna, georganiseerd door schepen Bart Julliams en zijn diensten, in praktijk te brengen. De vrijgekomen ruimte zal eerst en vooral als open ruimte ingericht worden.
 • Om de handelskern nog aantrekkelijker te maken neemt onze schepen Pieter Verhesen een aantal initiatieven zoals het opwaarderen van de parking van de brouwerij. Deze opwaardering heeft enerzijds de bedoeling om de investering die momenteel gebeurt aan de brouwerij te laten renderen, maar heeft ook een positieve uitstraling op de omgeving. Het stadscentrum zal uitgerust worden met een Wi-Fi installatie zodat het voor de Gelenaar mogelijk is om in de handelskern gebruik te maken van gratis internet. Bovendien worden ook meer middelen vrijgemaakt door het stadsbestuur om, samen met de inkomsten van de promotaks, de nodige evenementen te organiseren en publiciteit te voorzien voor alle centrumhandelaars.
 • Een thema dat de politieke agenda recent meermaals heeft bepaald, de verkoop van de gronden van de kleuterschool in Winkelomheide, is eveneens besproken tijdens de begrotingsoefening. Als gevolg van de voldoende gunstige financiële toestand van de stad is de verkoop van deze gronden nu niet aan de orde. Het stadsbestuur heeft dan ook beslist om samen met de bewoners van Winkelomheide, en zoals beloofd door schepen Bart Julliams, opnieuw gesprekken te voeren over de inrichting van het dorpsplein.
 • Het stadsbestuur heeft de nodige budgetten voorzien om ook volgend jaar weer een gevarieerd en hoogstaand programma te kunnen aanbieden in het CC De Werft. De ambities van onze schepen voor cultuur en toerisme, Marleen Verboven, reiken verder dan het bestendigen van de status quo en ze wil daarom ook investeren in het ‘Huis van Jan Hoet‘. Het zal een verzamelplaats worden voor lokaal kunstenaarstalent zodat Geel een voedingsbodem is en blijft voor talent dat nationaal en internationaal erkend wordt.
 • Voor onze burgemeester Vera Celis is de veiligheid van Geel en van de Gelenaars een absolute prioriteit. De beslissing is genomen om een camerasysteem uit te rollen waarmee in eerste instantie het stadscentrum zal afgedekt worden. Het systeem zal aan onze hulpdiensten niet alleen de mogelijkheid bieden beter toezicht te houden bij evenementen, maar ook de plaatsen die omwille van een subjectief onveiligheidsgevoel gekend zijn, zullen in beeld gebracht worden. Daarnaast moet het plaatsen van AED toestellen in openbare gebouwen ervoor zorgen dat de overlevingskansen voor mensen die te maken krijgen met een hartstilstand fors verhogen en komt er een sensibiliseringscampagne voor betere herkenbaarheid van huisnummers voor de hulpdiensten. Er zal ook ingezet worden op o.a. vereenzaming en sociale controle door het opstarten van een project voor uitbreiding van de rol voor gemeenschapswachten.
 • Verkeersveiligheid is het stokpaardje van onze schepen Pieter Verhesen. De beslissing werd genomen om bij de heraanleg van de Pas een duidelijk en veilig fietspad aan te leggen op de ontbrekende stukken richting de Antwerpseweg.

N-VA Geel is dan ook uiterst tevreden met de resultaten van de begrotingsoefening en vindt dat er een goed evenwicht werd gevonden tussen de verdere uitvoering van het herstelplan en de vrijgekomen ruimte om opnieuw voorzichtige investeringen in te plannen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is