Gemotiveerd negatief advies GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr

Op 21 april 2021, over deze onderwerpen: Milieu en duurzaamheid, Mobiliteit, Partij, Ruimtelijke ordening, Veiligheid

N-VA-schepen Tom Corstjens, Bart Julliams en burgemeester Vera Celis brachten elk vanuit hun eigen beleidsdomeinen elementen aan die niets anders toelieten dan op 19 april 2021 een duidelijk en gemotiveerd negatief advies te formuleren als college van burgemeester en schepenen van Stad Geel betreffende het GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr.

De impact op de levenskwaliteit en veiligheid van de Geelse burgers en ondernemers in de buurt van de geplande leidingstraat is enorm. Op beide tracés zouden gezinnen onteigend moeten worden, iets wat voor de betrokken Gelenaars een zware emotionele en financiële impact heeft. Of zoals voorzitter Gert Van Hoecke zegt “Als lokale partij staan wij voor de belangen van de Geelse burger en kunnen wij een dergelijk project niet zomaar aanvaarden zonder dat deze mensen een persoonlijke begeleiding en oplossing krijgen”. Bovendien, met de gasramp in Gellingen (Ghislenghien) in gedachten en meer recent nog de evacuatie op het eigen grondgebied als gevolg van de breuk in de ethyleenleiding, vrezen we bovendien ook dat de veiligheid van de omwonenden die niet onteigend worden in het gedrang komt. Van de acht leidingen die komen in de leidingstraat zullen er een aantal zijn die hoog-brandbare of zelfs explosieve stoffen bevatten waardoor de impact van een calamiteit een impact kan hebben ver buiten de onderzochte tracés. Burgemeester Vera Celis heeft dan ook het gevoel dat deze leidingstraat de veiligheid van onze burgers in het gedrang kan brengen.

Ook economisch is deze leidingstraat nefast voor stad Geel. Schepen Tom Corstjens is vooral bezorgd over de impact die het project kan hebben op de landbouwondernemers, het pas goedgekeurde bedrijventerrein Liessel en de exploitaties of de verdere ontwikkeling van de huidige industrie langs de E313 en het Albertkanaal. Het valt immers te verwachten dat men strikte regels gaat opleggen over wat al dan niet kan in de buurt van deze leidingstraat wat op zijn beurt kan leiden tot een belangrijke rem op het economisch weefsel van onze stad. Schepen Corstjens vat het samen door te zeggen “Hoewel de leidingstraat voor Vlaanderen een economische boost kan betekenen, mogen we niet zomaar aanvaarden dat in Geel ondernemers niet alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen en een gezond bedrijf uit te baten”.

Schepen Bart Julliams, die het dossier van dag één van zeer nabij opvolgde is dan weer bezorgd over de impact die de leidingstraat kan hebben op een aantal natuurgebieden in Geel. Beide tracés doorkruisen of komen dicht bij waardevol natuurlandschap en het zou pervers zijn om enerzijds standpunt in te nemen voor het behoud en koesteren van bijvoorbeeld de Zegge en anderzijds een dergelijk project groen licht te geven dat direct of indirect een impact kan hebben op deze natuurgebieden. Als persoonlijke bedenking geeft de schepen ook mee dat hij er niet van overtuigd is dat de reeds bestaande leidingstraten al optimaal benut zijn en er dus een nood is om dit nieuwe project te lanceren.

Ook voor zijn andere beleidsdomein, ruimtelijke ordening, is er een significante impact aangezien de leidingstraat in direct conflict komt met een aantal ambities uitgesproken in het beleidsplan ruimte. Het belangrijkste dossier qua vergunningen waarop dit project een impact kan hebben is ongetwijfeld het PRUP regionale ontsluiting bis, ook bekend als de vervolmaking van de ring rond Geel, waarbij de leidingstraat ten minste één en mogelijk meerdere van de momenteel onderzochte trajecten doorkruist. Als lokale N-VA-afdeling zijn we dus zeer ongerust dat dit nieuwe project wel eens de definitieve doodsteek zou kunnen zijn voor het project om de ring rond Geel rond te maken, iets wat een impact zou hebben tot ver buiten de voorgestelde tracés van de leidingstraat.

Er was wat N-VA Geel betreft, geen andere mogelijkheid dan op basis van de hierboven vermeldde elementen een gemotiveerd negatief advies te formuleren, een standpunt dat onze burgemeester en schepenen dan ook verdedigd hebben in het college.  We zijn dan ook verheugd dat het college deze visie collectief aangenomen heeft en als dusdanig zal overmaken aan de hogere overheid.

Tenslotte willen wij ook belangengroepen zoals het Pijpleiding Actie Comité (PACT) loven voor hun inzet om de burgers te informeren en te mobiliseren om bezwaarschriften in te dienen. Wij geloven sterk in het samen zoeken naar oplossingen en zijn ervan overtuigd dat veel van de elementen die deze belangengroepen en aangesloten individuen aanhalen zeer terechte opmerkingen zijn. Het was bovendien ook beter geweest had de hogere overheid actief de dialoog aangegaan met de betrokken inwoners en ondernemers, eerder dan een algemeen bericht de wereld in te sturen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is