De verandering van N-VA Geel: een overzicht

Op 5 oktober 2018

Bijna zes jaar geleden, op 14 oktober 2012, trok de Gelenaar de laatste keer naar de stembus om een nieuw stadsbestuur te kiezen. Met 36,6% van de stemmen werd N-VA op slag de grootste partij van Geel. Voor het eerst in lange tijd werd Geel weer bestuurd door een coalitie, met N-VA als grootste partij.

De Gelenaar had duidelijk nood aan verandering. De voorbije jaren hebben onze burgemeester Vera Celis, en N-VA-schepenen Bart Julliams, Pieter Verhesen en Marleen Verboven dan ook niet stilgezeten om deze verandering waar te maken. Maar wat hebben onze N-VA-burgemeester-, -schepenen, en -fracties de laatste jaren zoal veranderd? Alles opsommen zou onbegonnen werk zijn. Maar we geven jullie graag een overzicht van enkele belangrijke realisaties waar we best wel trots op zijn:

 

Burgemeester Vera Celis, bevoegd voor Algemeen beleid, orde en veiligheid, en digitalisering

Orde en veiligheid

 • Via specifieke initiatieven heeft onze burgemeester de overlast in en rond het stadspark kordaat aangepakt, zoals: de aanleg van open bebossing, het verwijderen van de bankjes aan de muziekschool en camerabewaking.
 • Onze burgemeester maakte werk van de opstart van ‘Cameranet Geel’: een uitgebreid cameranetwerk in Geel om criminaliteit en overlast snel te kunnen opsporen en kordaat te kunnen aanpakken. Het Geelse stadscentrum wordt als eerste voorzien van een permanente camerabewaking. 
 • Dankzij grote, halfjaarlijkse zwerfvuilacties door onze gemeenschapswacht werd de controle en de aanpak van zwerfvuil sterk opgedreven.
 • Samen met Jong N-VA-Geel maakte onze burgemeester werk van een ‘studentenagent’: een agent waar Geelse jongeren en studenten bij terecht kunnen voor hun specifieke vragen en problemen. 
 • De burgemeester zette in op BuurtInformatieNetwerken (BIN). Een BIN heeft tot doel een betere en snellere wederzijdse informatie van inwoners en politie in te zetten om inbraak te vermijden. Sinds kort is het hele grondgebied van Geel afgedekt door buurtinformatienetwerken.
 • Verkeersvrijwilligers, diefstalpreventie-adviseurs, en buurtbemiddelaars worden ingezet omdat veiligheid een 'gedeelde zorg' is. Alle vrijwilligers krijgen een degelijke opleiding om hun taak goed te kunnen uitvoeren.

 

Digitalisering

 • Onder impuls van onze burgemeester werd de dienstverlening van de stad gedigitaliseerd. Vele documenten kan de Gelenaar nu online aanvragen, zonder dat hij daarvoor op het stadhuis moet langskomen (bvb. een uittreksel uit het strafregister). Bovendien geeft het nieuwe afsprakensysteem de burger meer tijdscomfort. Zo kon het aantal uren dat het personeel de burger kan te woord staan worden uitgebreid.
 • De website van stad Geel werd volledig vernieuwd en gebruiksvriendelijk gemaakt. Trefwoorden om iedereen snel naar de juiste pagina te verwijzen. 

 

Andere

 • De hoofdzetel en vestigingsplaats van het Regionaal technologisch centrum (RTC) van de provincie Antwerpen werd op vraag van de burgemeester gehuisvest in Geel in plaats van Antwerpen. Degelijke opleidingen die bedrijven en/of scholen vragen kunnen er door samenwerking met de kennisinstellingen aangeboden worden. Een goede zaak voor de ontwikkeling van Geel als een aantrekkingspool voor technologische en innovatieve technische bedrijven.

 

Ma​rleen Verboven, schepen voor cultuur en toerisme, en stadsvernieuwing

Cultuur en toerisme

 • Door zich te engageren in “’t Pact”, een netwerk van cultuurcentra in de Kempen, wist Marleen Verboven meer cultuursubsidies en een uitgebreider cultuuraanbod naar Geel en de Kempen te halen. 
 • Om het toerisme in Geel te promoten, opende schepen Marleen Verboven de eerste mobilhomeparkings in Geel, vlakbij het Geelse zwembad.
 • Marleen Verboven zette onze Geelse traditie van gezinsverpleging in de kijker met twee ‘Middle Gate’ tentoonstellingen. De eerste Middle Gate-tentoonstelling in 2013 vond plaats in samenwerking met Jan Hoet en lokte zo’n 28 000 kunstliefhebbers naar Geel. Het toonde een combinatie van insider- en outsider-kunst. Middle Gate II, die momenteel nog loopt, vertelt de legende van Sint-Dimpna op een actuele manier.
 • Marleen Verboven maakte kunsthistoricus Jan Hoet en pianist en componist Jef Neve ereburgers van Geel.
 • Onze schepen brengt cultuur naar de deeldorpen, door de seizoensopening van CC De Werft elk jaar in een ander deeldorp te organiseren. 
 • Sinds 2016 wordt elk jaar een heuse boekenmarkt georganiseerd op de Geelse Markt. Hier kan de Gelenaar voor een mooie prijs zijn boekenkast komen aanvullen. Ook worden er lezingen georganiseerd door auteurs met Geelse roots en is er plaats voor randanimatie voor groot en klein.
 • Onder Marleen Verboven is de herdenking van onze oorlogsslachtoffers op 11 november uitgegroeid tot een groot evenement, zowel in Geel-Centrum als in de deeldorpen Stelen, Oosterlo en Zammel.
 • Tijdens deze legislatuur is de Geelse bibliotheek uitgegroeid tot een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar het aantal bezoekers nog steeds in stijgende lijn gaat.
 • Marleen Verboven gaf aan onze Geelse kinderen de kans om aan cultuurkampen deel te nemen, en zo in de grote schouwburg van CC De Werft in hun eigen musical te kunnen spelen.

 

Stadsvernieuwing

 • Onze stationsomgeving is vandaag niet zo’n aantrekkelijke plek. Daarom startte Marleen Verboven een complex project op om de stationsomgeving groener en gezelliger te maken. Samen met de stuurgroep, bewoners en stakeholders legt onze schepen zich toe op het voorbereidende denkwerk. Ook dat is burgerparticipatie!
 • Met dank aan Marleen Verboven werd de Dimpnazaal in het Gasthuismuseum volledig vernieuwd. Zo houden we onze mooie traditie van Sint-Dimpna en de gezinsverpleging in ere!
 • Samen met schepen Pieter Verhesen maakte Marleen Verboven werk van de heropening van de oude brouwerij op de parking van de Nieuwstraat. Hiermee blazen we niet alleen nieuw leven in de Geelse Markt, maar bieden we ook een plaats aan amateurbrouwers.

 

Pieter Verhesen, schepen voor financiën en begroting, lokale economie en mobiliteit

Financiën en begroting

 • Geel bouwt eindelijk zijn schulden af dankzij een budgettair herstelplan van schepen Verhesen. In 2012 had Geel nog de grootste schuldenberg van de Kempen. Intussen is de schuld per inwoner aanzienlijk gedaald: van 1718 euro in 2014 tot 1339 euro in 2017. Door dit beleid consequent door te zetten hopen we op termijn de gemeentebelasting voor de Gelenaar te kunnen laten dalen. Ondanks deze moeilijkheden bleven we jaarlijks 9 à 10 miljoen euro investeren in duurzaamheid en openbaar domein.
 • Onder schepen Verhesen was elke Geelse begroting in evenwicht, en werden er niettemin nieuwe middelen gevonden voor intelligente investeringen, zonder de fout te maken om veel te dure investeringen te doen zoals in de voorgaande legislaturen.

 

Lokale economie

 • Schepen Pieter Verhesen pakt de leegstand van winkels in het centrum van Geel aan, onder meer via een aanmoedigende subsidie voor winkeliers die zich in het centrum van Geel komen vestigen, het optrekken van de leegstandtaks, de aanstelling van een centrummanager, etc. Nieuwe winkels en horecazaken in Geel-Centrum tonen alvast aan dat de aanpak werkt. Een nieuw project “Straat in het vizier” is op komst.
 • Er werd werk gemaakt van een jaarlijks foodtruckfestival in het Geelse stadspark. De eerste editie werd op initiatief van Pieter Verhesen en de Geelse handelaren gelanceerd in 2015. Op die manier geven we de Geelse horeca een duwtje in de rug. Sinds 2016 wordt het foodtruckfestival door Geel Centrum vzw georganiseerd.
 • Sinds 2016 organiseert Pieter Verhesen een jaarlijkse streekproducten- en ambachtenmarkt op de Geelse Markt, elke laatste woensdag in mei, juni, juli en augustus.
 • Dankzij Pieter Verhesen werd er werk gemaakt van een nieuw terrasplan op de Markt. Hierdoor kunnen de terrassen op de Geelse markt in de zomer verder uitgebreid worden, en mogen de winterterrassen volledig worden afgesloten. Zo geven we de Geelse horeca een duwtje in de rug en zorgen we voor een bruisend marktplein.
 • Dankzij Pieter Verhesen kwam er een schaatsbaan op de Geelse Kerstmarkt.
 • In samenwerking met handelaars en de provincie heeft Pieter Verhesen ons kernwinkelgebied afgebakend (Nieuwstraat-Markt-Pas).
 • De havermarkt werd bij wijze van test heringericht in samenspraak met de plaatselijk horeca. Een opwaardering van de Havermarkt staat alvast hoog in ons programma voor de komende legislatuur.
 • Onder impuls van Pieter Verhesen werd recent een nieuwe website opgestart om handelaars te overtuigen om een zaak te openen in Geel-Centrum: startjezaakingeel.be. Hierin zullen alle beschikbare panden te zien zijn die in het centrum van de stad te vinden zijn. Zij zullen ook aangeduid worden met een grote, gele sticker. Op de website laten we ook handelaars aan het woord die hun positieve keuze voor ons stadscentrum in de verf zetten.
 • Pieter Verhesen maakte werk van de lancering van een parkeerjeton voor handelaars in het stadscentrum. Handelaars kunnen deze jetons kopen op het stadhuis en uitdelen aan hun klanten. Met deze parkeerjeton kunnen klanten een uurtje bovengronds parkeren in het centrum van Geel, en zo aangemoedigd worden om regelmatiger naar het stadscentrum te komen.
 • Pieter Verhesen is samen met City D – een onderneming die stadskernen helpt dynamischer te maken – verder aan het werken aan een kernversterkend beleid. De acquisitiefolder is al helemaal klaar en er zullen fysieke afspraken gemaakt worden met winkelketens die in andere stadscentra gevestigd zijn, maar (nog) niet in Geel.

 

Mobiliteit

 • Het Sint-Dimpnaplein werd veiliger en vlotter gemaakt, via nieuwe verkeerslichten en via een aanpassing van de voorrangsregels. Het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer wenst nu na lang aandringen in 2019-2020 het plein heraan te leggen. Tijdens de volgende legislatuur zullen we hier dus zeker verder op inzetten.
 • Samen met schepen Julliams heeft Pieter Verhesen werk gemaakt van een nieuwe parkeerverordening voor de stad Geel. De bedoeling is om meer rekening te houden met nieuwe en meer duurzame vormen van parkeren, zoals gecombineerd gebruik van parkeerplaatsen, oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s, en een voldoende aanbod van fietsstalplaatsen. Dit alles zonder een rem te zetten op het ondernemersinitiatief!
 • Pieter Verhesen zorgde ervoor dat er “Blue bikes” kwamen aan het station van Geel. Hierdoor kunnen personen tegen een goedkoop tarief een stadsfiets huren.
 • Er werd werk gemaakt van een versmalling van de dr. Peetersstraat, in samenwerking met de N-VA-fractie, en op vraag van de inwoners. Op die manier wordt de straat heringericht tot een straat waar minder snel gereden wordt, en zo de verkeersveiligheid beter kan worden gegarandeerd.

 

Bart Julliams, schepen voor milieu, dierenwelzijn, tewerkstelling, ruimtelijke ordening en trage wegen

Milieu

 • Onder schepen Bart Julliams werd ingezet op een uitbreiding van het aantal bossen en groen in Geel. Zo werd er bijvoorbeeld 1 hectare nieuw bos aangeplant aan de Dekshoevevijver in Ten Aard, en in Winkelomheide.
 • Dankzij schepen Julliams zijn er nu ook volkstuinen in Geel: Volkstuincomplex ‘Brukel’ in Geel-Centrum en ‘Samenhof’ in Zammel. Beiden werden en worden verder ondersteund dankzij de schepen. Zo kwamen er aankopen voor materiaal, infoborden voor werking met de scholen, zitbanken enz.
 • Bart Julliams pakte de bijensterfte in Geel aan met een uitgebreid bijenplan. Op die manier wordt de biodiversiteit, en de bestuiving van onze tuin- en landbouwgewassen gegarandeerd. Meerdere bloemenweides en bermen werden ingezaaid, de manier van bermbeheer aangepast, onze straten en wijken geleidelijk aan aangepakt, tot bijenkorven op het stadhuis toe. De honing van die bijen werd een sensibiliseringsmiddel en wordt geschonken aan de trouwers in Geel.
 • Bart Julliams maakt al jaren samen met Vera Celis werk van een uitgebreide aanpak van zwerfvuil. Via zowel handhaving, strengere bestraffing, sterkere opvolging door de inzet van de stadswachten, als positief ondersteunen van talrijke vrijwilligers en een aantal verenigingen, wordt er aan het probleem gewerkt. Er werden verschillende sensibiliseringsacties ondernomen, zoals de Gekke koe, een door kinderen gemaakt spandoek aan de Logen, het bijplaatsen van blikvangers en vuilbakken en samenwerkingen met bijvoorbeeld de Mooimakers.
 • Bart Julliams breidde de Geelse adviesraad voor Milieu en Natuur (MiNa) uit. De fietsersbond werd toegevoegd als nieuwe partner, alsook een imker en een vertegenwoordiger vanuit dierenwelzijn.

 

Dierenwelzijn

 • Dankzij N-VA kwam er in Geel voor het eerst een schepen van dierenwelzijn.
 • Onder impuls van schepen Bart Julliams werden in Geel maar liefst drie hondenweides aangelegd: aan de bibliotheek, aan het stadspark, en in de Leunen.
 • Door het zwerfkattenproject van schepen Bart Julliams kunnen Gelenaars die een zwerfkat vinden deze gratis laten steriliseren. Dit zorgde voor een daling van het aantal zwerfkatten in Geel
 • Gelinkt aan het zwerfkattenproject, stimuleerde onze Bart Julliams de oprichting van de vzw ’t Geels Hart voor Dieren, die medische zorg organiseert en opvang zoekt voor gevonden en gekwetste dieren. We willen de Geelse belastingbetaler immers niet nodeloos laten betalen voor de inzet van personeel, als we deze taak ook kunnen uitbesteden aan geëngageerde vrijwilligers. Niettemin geeft de stad wel dotaties aan organisaties die zich inzetten voor de dieren in Geel, zoals ’t Geels Hart voor Dieren en het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren (VOC Neteland).
 • Samen met schepen Pieter Verhesen zorgde Bart Julliams ervoor dat er voortaan gebruik wordt gemaakt van geluidsarm en diervriendelijk vuurwerk bij de opening van Palmenmarkt. 
 • Bart Julliams lanceerde de “Red-mijn-huisdier”-sticker, die intussen op Vlaams niveau is opgepikt. Via deze sticker kunnen mensen in geval van brand aangeven dat er zich huisdieren in het huis bevinden.
 • Bart Julliams richtte een Geelse adviesraad dierenwelzijn op. Deze moet het Geelse bestuur helpen om het Geelse bestuur rond dierenwelzijn mee vorm te geven.
 • Samen met burgemeester Vera Celis, nam Bart Julliams het initiatief om onze gemeenschapswachten in de zomer meer aandacht te laten besteden aan dieren die bij warm weer in de auto worden achtergelaten.

 

Tewerkstelling

 • Via de opstart van het uitzendkantoor W3 – een tijdelijk tewerkstellingstraject gedragen door Bart Julliams – werden 60 Geelse alleenstaande ouders aan een job of een opleiding naar werk geholpen. In 2016 werd het project W3 hernieuwd, en werd de doelgroep uitgebreid naar laaggeschoolde jongeren.
 • Vanaf 2013 ijverde Bart Julliams, samen met Vera Celis, voor de creatie van een innovatieve KMO zone. Samen met partners zoals IOK, stichting HIK, KUL en de Thomas More-Hogeschool werd de innovatiecampus Geel ondertussen een feit. Het eerste bedrijf vestigde zich ondertussen en er wordt verder ingezet op een uitbreiding.  Volgens voorzichtige schattingen zullen er hierdoor op termijn zo’n 1000 nieuwe jobs in Geel bijkomen. 
 • Bart Julliams maakte met de VDAB een overzichtelijke brochure die de drempel naar werk voor werkzoekenden kan verlagen. In de brochure worden alle organisaties vermeld die werkzoekenden kunnen helpen in hun zoektocht naar werk, een opleiding of het ondernemerschap. Je kan de brochure verkrijgen bij het Sociaal Huis in Geel, het OCMW in Laakdal en Meerhout en de Werkwinkel in Geel.
 • Onder impuls van Bart Julliams werd er werk gemaakt van een Fietspunt aan het station. Het fietspunt stimuleert niet enkel het gebruik van duurzame vervoersmiddelen, maar fungeert ook als sociale werkplek voor mensen met een beperking die moeilijker aan een job kunnen geraken op de reguliere arbeidsmarkt.
 • Bart Julliams maakte werk van een intensieve samenwerking tussen de OCMW’s van Geel, Laakdal en Meerhout en de VDAB om de sociale economie te stimuleren. Via deze samenwerking wil de schepen bedrijven aansporen om zich open te stellen voor de tewerkstelling van mensen die moeilijker aan het werk geraken (bvb. mensen met een beperking).
 • Het project STARTUP 2440 van schepenen Bart Julliams en Pieter Verhesen, ondersteund door Vera Celis, zorgt ervoor dat jonge Geelse ondernemers optimaal ondersteund worden om een eigen zaak te kunnen oprichten. Ondertussen loopt dit project zo goed als autonoom en leidt he tot mooie resultaten.
 • Schepen Julliams organiseerde meerdere workshops en netwerkevents rond tewerkstelling en sociale economie. Zo onder andere over armoede op de werkvloer, tewerkstellingsmogelijkheden en subsidies, en de mogelijkheden van samenwerking van bedrijven met de sociale economie.

 

Ruimtelijke ordening

 • Dankzij schepen Bart Julliams is Geel de eerste stad in Vlaanderen met een ruimtelijk beleidsplan. Hierdoor zullen we het groene en landelijke karakter van Geel nog voor lange tijd kunnen bewaren en verzekeren we de economische kansen van Geel in de toekomst. Bart Julliams startte in dat kader burgerparticipatietrajecten en een digitaal platform in verschillende deeldorpen op, om zo het ruimtelijke beleid ook te kunnen afstemmen op de noden en vragen van de Gelenaar.
 • Een jaar geleden werd er gestart met een uitgebreid ruimtelijk plan om onze handelskern te versterken en ondernemers en eigenaars meer mogelijkheden te geven. Dit werd in mei een eerste keer voorgesteld. Er werd uitgegaan van meer ruimtelijke mogelijkheden, vergroening en het aangenamer maken van de kernwinkelstraten, rekening houdend met de shoppers en de beeldkwaliteit van panden.
 • Daarnaast werd er door de schepen goed geluisterd tijdens infomomenten en werden woonuitbreidingsgebieden in Bel en Winkelomheide herbestemd als landbouw- of natuur en recreatiegebied. Dit garandeerde trouwens de voetbal van Winkelomheide van een duidelijke toekomst. In Stelen verdween er onder impuls van schepen Julliams een reeds lang aanwezige KMO strook. Ook verschillende Geelse woonwijken werden vergroend.
 • De sportieveling in Bart Julliams gaf vorm aan een uitgebreid ruimtelijk plan voor de site rond de Axion. Bedoeling is dat de plaatselijke voetbalclubs daar terecht kunnen, maar ook andere sporttaken aan bod komen en dat de sporthal zelf sterk gerenoveerd wordt. Meer ruimte en samenspel in het sportdomein is zijn credo.
 • Dankzij Bart Julliams kreeg Geel het speelbos Engels Kamp op het militair domein Kievermont, met aan de ingang als blikvanger en verwijzing naar de geschiedenis ene Leopard Tank. Op dit grote domein is er plaats voor spelen, geschiedenis en de natuur. Ondertussen wordt er al enige tijd gewerkt om de zone ernaast uit te rusten voor jeugdverenigingen.
 • Schepen Julliams ijverde voor een lang verwacht nieuw containerpark, met weegbrug. Een project dat ondertussen in de laatste rechte lijn zit en in december naar de gemeenteraad kan gaan.
 • Een lang geleden geopperd idee werd door schepen Julliams opgepikt, waardoor hij nu met voormalig gemeenteraadslid Luc Verguts werkt aan de creatie van een natuurbegraafplaats.

 

Trage wegen

 • Bart Julliams startte met de vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en buurten en verenigingen een structureel plan voor heel Geel om de trage wegen in kaart te brengen en zo een alternatief routenetwerk te kunnen creëren. Uniek is dat dit gebeurt voor heel het grondgebied. Daarbij werd er ook aandacht besteed aan landschapselementen en monumenten.
 • Schepen Julliams organiseerde ook elke jaar een succesvolle Dag van de Trage weg. Momenteel realiseren we de aansluiting van de komende fiets-o-strade met het speelbos.

 

Ook in de OCMW-raad was N-VA, met Pieter Cowé als ondervoorzitter, en samen met Benny Eyckmans in het Vast Bureau, mede-trekker van enkele belangrijke sociale initiatieven:

Armoedebestrijding

 • In deze bestuursperiode hebben we ook zeer sterk ingezet op activering van personen die een leefloon ontvangen. Door te focussen op verschillende vormen van arbeidsbegeleiding hebben we meer mensen aan de slag gekregen in het normale economische circuit. Werk blijft immers de beste garantie om te ontsnappen uit of aan armoede.
 • Het lanceren van ‘fosterfietsen’: elektrische fietsen tegen een goedkoop tarief die door het Sociaal Huis ter beschikking gesteld worden aan werkzoekenden.
 • Hervorming van de Aanvullende Financiële Steun (AFS) met een grote focus op wonen, werken, onderwijs, energie en gezondheid. Ook geven we met dit systeem meer ruimte aan gezinnen met kinderen.
 • Het opzetten van G-Care: een unieke samenwerking tussen het OCMW van Geel, Laakdal en Meerhout, het ziekenhuis en de huisartsen in onze regio. Door het opzetten van een netwerk tussen de OCMW’s en de huisartsen, die in goede banen wordt geleid door een verbindingscoach, kunnen personen met een gecombineerd gezondheids- en welzijnsprobleem efficiënt worden opgespoord, doorverwezen en geholpen.

 

Zorg en gezondheid

 • In 2017 werd de Eerstelijnszone Geel-Meerhout-Laakdal-Westerlo-Herselt-Hulshout opgericht. In deze zone zullen de eerstelijnsberoepen verder samenwerken waarbij steeds de patiënt centraal staat.
 • Het lanceren van initiatieven rond ‘buurtzorgnetwerken’ in Winkelomheide, Stelen en Oosterlo. De bedoeling hiervan is om deeldorpen te versterken en zorg voor elkaar op buurtniveau te organiseren. Het online platform PLEASE zal Geelse aanbieders en vragers van hulp met elkaar in contact brengen.
 • Het Geelse Dagcentrum voor personen met een beperking werd verzelfstandigd in vzw Het eepos.
 • Ons woonzorgcentrum Wedbos werd medepartner in de Zorgvereniging Kempen. Bedoeling is om op langere termijn meer en meer samen te werken binnen dit verband.
 • Tijdens deze legislatuur werd ook de Geelse Gezondheidsraad opgericht. Binnen deze raad komen afvaardigingen van verschillende gezondheids- en welzijnspartners samen en werken ze aan projecten voor de Geelse burger.

 

Sociale huisvesting

 • De bouw van bijkomende sociale woningen (bvb. in woonwijk Vidse , Korte Plek (20), Stelenbaan, en Badhuis Stelen) en het verwerven van nieuwe bouwgronden voor sociale woningen (bvb. aan de Kwakkelberg, op de Pas, aan de watertoren). Zo pakken we de wachtlijsten voor sociale woningen aan!
 • De bouw van een nieuw LOI (Lokaal Opvang Initiatief) waar niet-begeleide buitenlandse minderjarigen geholpen worden om zich in te burgeren in onze samenleving (bvb. de taal leren, leren meedraaien in onze maatschappij).

 

Ondersteuning van gezinnen en ouderen

 • Er werd een pilootproject opgestart waarbij tijdens de naschoolse opvang een aanbod aan vrijetijdsactiviteiten wordt aangeboden tijdens de kinderopvang. Zo zullen kinderen na de schooluren een workshop muziek of basketballessen kunnen volgen op school. Daarnaast maken we binnen dit Geels model voor een kwaliteitsvolle kinderopvang ook gebruik van vrijwilligers en van werknemers uit de lokale diensteneconomie.
 • Er werd een ‘Huis van het Kind’ gelanceerd voor Geel-Laakdal-Meerhout. Hier kunnen ouders terecht voor al hun vragen en voor doorverwijzingen naar nuttige dienstverlening voor hun kroost. We zorgden mee voor een fysieke locatie in de Ecodroom.
 • In 2017 voerden we een groot seniorenbehoeftenonderzoek in Geel om te kijken wat de noden en vragen zijn van onze Geelse ouderen. Met de resultaten van dit onderzoek gaan we verder aan de slag om Geel nog meer seniorenvriendelijk te maken.

 

Ten slotte was ook de N-VA-fractie, zowel binnen als buiten de gemeenteraad, trekker van enkele nuttige initiatieven:

Openbare werken en verkeer

 • Er werd werk gemaakt van de heraanleg van de parking op de Nieuwstraat op aandringen van onze N-VA-fractie.
 • De zone 30 in het centrum werd uitgebreid. Zo garanderen we de verkeersveiligheid.
 • Er werd werk gemaakt van een oude vraag van N-VA: een heraanleg van Pallo, in samenspraak met de bewoners. Pallo moet een rustig rustige wandel- en fietsalternatief worden voor de Rozendaal en de Stationstraat.
 • De Larumseweg en de Tessenderloseweg werd mede op vraag van N-VA heraangelegd, met duidelijke fietspaden.
 • Op aandringen van Benny Eyckmans werd er werk gemaakt van de aanplanting van nieuwe bomen in de Dr. Van de Perrestraat. De bomen die er stonden, werden ziek en gingen telkens dood. Daarom werd er gekozen om een andere boomsoort aan te planten.

 

Acties en andere

 • Op aandringen van onze fractieleider Benny Eyckmans werd er werk gemaakt van het stopzetten van de subsidies voor onverdoofd slachten.
 • Samen met het 11-juli comité organiseerde N-VA Geel een bierbrouwwedstrijd op de Vlaamse feestdag. Op die manier zetten we onze Geelse bieren en Geelse brouwers in de kijker.
 • N-VA Geel participeerde in de aankoop van verschillende foto’s van Geel tijdens de Tweede Wereldoorlog, en schonk ze aan de stad. De foto’s werden ook in het groot tentoongesteld op hun respectievelijke plaatsen in Geel. Op die manier brengen we de oorlogsjaren weer in herinnering.
 • Op initiatief van fractieleden Benny Eyckmans en Patrick Engelen werd er een Buurt Informatie Netwerk (BIN)-avond georganiseerd in Holven, samen met de Geelse politie. Zo worden de bewoners van nabij betrokken bij de veiligheid van hun buurt.
 • De N-VA-fractie en -mandatarissen organiseerden een jaarlijkse bloemenzaadactie. We deelden telkens voor 1000 m2 bloemenzaadjes uit aan de Gelenaar. Op die manier geven we de biodiversiteit en de bijenpopulatie in onze stad een duwtje in de rug. Dit leidde jaar na jaar tot een stijgende honingopbrengst met een record in 2018. Beleid in praktijk!
 • Op voorstel van de N-VA-fractie zal de European Disability Card (EDC) binnenkort ingevoerd worden in Geel. Op vertoon van deze kaart kunnen personen met een handicap aanspraak maken op hulp en voordelen bij sport-, cultuur-, en vrijetijdsbesteding.

 

Benieuwd wat wij tijdens de volgende legislatuur voor de Gelenaar willen realiseren?

Lees ons verkiezingsprogramma via de deze link.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is